ความรู้และทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปาก ของผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนเขตตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

ผู้แต่ง

  • ศิริรัตน์ ปานโต โรงพยาบาลบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
  • อมรศักดิ์ โพธิ์อ่ำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำสำคัญ:

โรคมือเท้าปาก, พฤติกรรมการป้องกันโรค, เด็กก่อนวัยเรียน

References

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. การป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่สำหรับทางการแพทย์และสาธารณสุข. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์; 2555.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี. สถานการณ์ผู้ป่วยโรคมือเท้าปากจังหวัดสระบุรี. สถานการณ์โรคมือเท้าปาก. งานควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี; 2561.

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหมอ. การเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา. รายงานระบาดวิทยาประจำปี. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหมอ; 2561.

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. สำนักโรคติดต่อทั่วไป. เรื่องโรคมือเท้าปาก 2555. นนทบุรี: สำนัก; 2555.

Daniel W.W. Biostatistics: Basic Concepts and Methodology for the Health Sciences. (9th ed). New York: John Wiley & Sons; 2010.

Bloom, B.S. Taxonomt of Education. David McKay Company Inc., New York; 1975.

Best, John W. Research is Evaluation. (3rd ed). Englewod cliffs: N.J. Prentice Hall; 1977.

Cronbach, L.J. Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 1951; 16(3): 297-334.

Gochman, D.S. Health behavior : Emerging research perspectives. New York: Plenum Press; 1988.

จารุวรรณ แหลมไธสง. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจของผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ในศูนย์เด็กเล็ก กรุงเทพมหานคร [วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์]. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา; 2559.

ดารา สัตยาชัย. พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปาก ในเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งพระ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว [วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ]. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์; 2559.

อัจจิมา ชนะกุล. พฤติกรรมของครูต่อการควบคุมป้องกันโรคมือเท้าปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่. วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2558; 3: 455-468.

บุญเลิศ จันทร์หอม. การปฏิบัติของผู้ดูแลเด็กและเด็กทางด้านสุขภาพอนามัย ในการป้องกันการเกิดโรคมือเท้าปาก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ [วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต].เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2557.

พัชราภรณ์ บดีรัฐ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปากของผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์เด็กเล็ก อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร [วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต]. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2557.

อัจจิมา ชนะกุล. พฤติกรรมของครูต่อการควบคุมป้องกันโรคมือเท้าปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่. วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2558; 3: 455-468.

Thurstone, L.L. Reading in Attitude Theory and Measurement. New York: John Wiley and Sons, Inc; 1970.

Ajzen, I., Fishbein, M. Understanding attitudes and predicting social behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall; 1980.

พรวิภา ใจเย็น, สุทธิโชค ดีเสมอ, ระวิวรรณ แสงฉาย และวราภรณ์ ขัดทาน. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปาก ของผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์เด็กเล็กตำบลสีบัวทอง จังหวัดอ่างทอง [วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต]. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี; 2559.

สิวารีย์ พิมพ์ประเสริฐ. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปากของมารดาเด็ก กรณีศึกษาศูนย์เด็กเล็ก ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร [วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต]. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2555.

รัตติญา เจริญโชคพาณิชย์. ความรู้ เจตคติและพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปาก ของผู้ดูแลเด็ก อายุต่ำกว่าห้าปี ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย [วิทยานิพนธ์วิทยาศาตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุข].กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

27-12-2018