กองบรรณาธิการ

ทีมบรรณาธิการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา                                                                                               

            ศาสตรจารย์ ดร.นพ.ศาสตรี  เสาวคนธ์                                       มหาวิทยาลัยบูรพา

            นพ.วนิช  เลาหพันธ์                                                                  ที่ปรึกษามูลนิธิหมอวนิช เลาหพันธ์

            นพ.ชูชัย  ศรชำนิ                                                                       สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

            อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก                                             สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

            นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น                                      กระทรวงสาธารณสุข

            ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น     วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดขอนแก่น

 

บรรณาธิการ

            ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ พาจันทร์          วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

           อีเมล: tphajan@gmail.com              มือถือ: 098 102 8159

กองบรรณาธิการ

ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์   

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อีเมล: drwongsa@gmail.com

โทร:087-373-1199

รศ.ดร.สงครามชัย ลีทองดี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

อีเมล: songkramchai@gmail.com 

โทร:08-0742-9991

รศ.ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

อีเมล: vorapoj_p2004@hotmail.com   

โทร:081-873-6864

ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อีเมล: nattapong@econ.tu.ac.th            

โทร:08-9761-1252

ดร.กฤษณา วุฒิสินธุ์

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

อีเมล: kridsana.wu@ksu.ac.th                

โทร:08-3023-9119

ผศ.ดร.กฤษณ์ ขุนลึก

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

อีเมล: kris.khunluek@gmail.com

โทร:08-0421-5777

ดร.ประเสริฐ ประสมรักษ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

อีเมล: prasert.pra@mahidol.ac.th          

โทร:08-8890-1302

ดร.อมรศักดิ์ โพธิ์อ่ำ           

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อีเมล: mornsak1.poum@gmail.com

โทร:081-972-6118

ดร.นภชา สิงห์วีรธรรม

สถาบันพระบรมราชชนก

อีเมล: noppcha@hotmail.com

โทร:061-551-3399

Dr.Mya Thandar

University of Public Health, Yangon, Myanmar

อีเมล: myathandar72@gmail.com

โทร +9595004916

ผศ.ดร.พิทยา ศรีเมือง

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

อีเมล: phitthaya12@gmail.com     

โทร:092-904-1874

ดร.สุทิน ชนะบุญ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดขอนแก่น

อีเมล: sutinchanabun@gmail.com

โทร:081-708-5954

ดร.ประทีป กาลเขว้า

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดขอนแก่น

อีเมล: kankhwao@hotmail.com

โทร:084-793-6265

ดร.สุพัฒน์ อาสนะ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดขอนแก่น

อีเมล: su_assana@yahoo.com      

โทร:089-863-4616

ดร.กฤชกันทร สุวรรณพันธุ์

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดขอนแก่น

อีเมล: kritkantorn@gmail.com

โทร:084-684-3546

ดร.วรรณศรี แววงาม

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดขอนแก่น

อีเมล: wanasri@scphkk.ac.th

โทร:085-005-8108

ดร.ลำพึง วอนอก

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดขอนแก่น

อีเมล: lampung@scphkk.ac.th

โทร:082-872-9878

ฝ่ายจัดการ

นายสุทธิพงษ์ อุพลเถียร      

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดขอนแก่น

อีเมล: suttipong.su@gmail.com     

 

โทร:089-842-9616

นายรวิน จุลสวัสดิ์

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดขอนแก่น

อีเมล: rawin@scphkk.ac.th

โทร:064-850-5306