The Effect of Maternal Behaviors in Prevention of COVID-19 Promoting Program Among Preschool Children

ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมของมารดาในการป้องกัน การติดเชื้อโรค Covid – 19 ของเด็กก่อนวัยเรียน

Authors

  • Nidkamoln Yodsakul Makarak hospital, Kanchanaburi province

Keywords:

Maternal behaviors, Prevention of COVID-19 infection preschool children, maternal among preschool children

Abstract

Background: The COVID-19, or coronavirus disease 2019, spread around the world by contact or through the respiratory tract. It was a major problem affecting public health. Especially in preschool children who are not vaccinated against COVID-19 and are beginning to learn new things. These increase the chances of infection even more. Promoting maternal behaviors in preventing COVID-19 among preschool children is therefore important

Objective: To compare maternal behaviors for COVID-19 prevention among preschool children before receiving the behavior promoting program, immediately and 2 weeks after receiving the program. 

Methods: A quasi-experimental research study in one group, repeated measurements in 3 phases, before receiving the program, immediately after receiving the program and after receiving the program for 2 weeks. The subject were 40 mothers with children aged 2-5 years who receive health check-up services at the Well baby health clinic, Makarak Hospital Kanchanaburi Province. Data were gathered in 2023 between March and May. The research tools were a program promoting maternal behaviors in COVID-19 infection prevention among preschoolers, and the tools used for data collection were a questionnaire on maternal behavior in COVID-19 infection prevention and a questionnaire on maternal data. The data were analyzed using repeated measurement ANOVA. 

Results: It was found that the mean scores of maternal behaviors for COVID-19 prevention of preschool children were tends to increase after receiving the program immediately and 2 weeks after receiving the program. Repeated measures ANOVA results showed that maternal behaviors in preventing COVID-19 in preschool children before receiving the program Immediately after receiving the program and 2 weeks after receiving the program, there was a statistically significant difference (P < 0.05). 

Conclusion: The maternal behaviors in prevention of COVID-19 promoting program among preschool children result is better behaviors of mothers in preventing COVID-19. Therefore, the Well baby clinic health clinic can apply the model of the program to prevent respiratory tract infections in preschool children. 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Nidkamoln Yodsakul, Makarak hospital, Kanchanaburi province

M.N.S. (PEDIATRIC NURSING)

References

Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, Zhao X, et al., A novel coronavirus from patients with pneumonia in China. The New England Journal of Medicine. 2020. 382(8): 727-733.

World Health Organization.[Internet]. Pneumonia of unknown cause – China’, Emergencies preparedness, response, Disease outbreak news. [cited 2022 October 30]. Available from: https://www.who.int/csr/don/30- October -2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/en/

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.[Internet]. เด็กอายุ 0-5 ปีป่วยโควิดสูง รอบ 7 วันที่ผ่านมาติดแล้ว 6 พันราย พร้อมเปิดอาการพบมากที่สุด. [cited 2022 March 15]. Available from: https://www.hfocus.org/content/2022/02/24541

โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี ข้อมูลสถิติโรงพยาบาลมะการักษ์ 2565. โรงพยาบาลมะการักษ์: หน่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ โรงพยาบาลมะการักษ์; 2565.

กรมควบคุมโรค. [Internet]. โครงการรณรงค์การดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปี 2556. [cited 2022 October 27]. Available from: http://pcdc.ddc.moph.go.th/

สมหญิง โควศวนนท์ และอาภาวรรณ หนูคง. การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ (พิมพ์ครั้งที่ 2). ใน บุญเพียร จันทวัฒนา ฟองคำ ดิลกสกุลชัย บัญจางค์ สุขเจริญ วิไล เลิศธรรมเทวี และศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์ (บรรณาธิการ). ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) กรุงเทพมหานคร: พรี-วัน; 2555. (หน้า 605-674).

Hockenberry, Marilyn J, David W. Wong's nursing care of infants and children. 11st ed. Elsevier Health Sciences; 2019.

พัชราภรณ์ อารีย์ สุภาพร เชยชิด บุษบา หีบเงิน และพรศิริ ศรมยุรา. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลเด็กป่วยโรคปอดอักเสบของผู้ดูแลในโรงพยาบาลเขต 5 กระทรวงสาธารณสุข. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ. 2562; 13(4): 150-164.

จุฬาลักษณ์ แก้วสุก ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ และนุจรี ไชยมงคล. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของมารดาในการป้องกันโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กวัยก่อนเรียน. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 2559; 24: 54-64.

จินตนา เทพเสาร์ และศลิษา โกดยี่. ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการมีส่วนร่วมต่อพฤติกรรมของผู้ดูแล ในการป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรคปอดอักเสบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี. วารสารพยาบาลตำรวจ. 2564; 13: 91-101.

สุจิน เพชรมาก. [Internet]. ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้มารดาต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลเด็กโรคปอดอักเสบ. [cited 2022 October 27]. Available from: http://hr.ptho.moph.go.th/fileupload/dep_10_20211216873427238.pdf

Bandura A. Self-efficacy: The exercise of control. New York: W. H. Freeman; 1997.

Polit DF, Beck CT. Nursing research; Principle and method. Philadelphia: Lippincott; 2004.

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.[Internet]. ดูแลเด็กเล็กให้ปลอดภัยในช่วงโควิด-19. [cited 2022 October 29]. Available from: https://multimedia.anamai.moph.go.th/video-knowledges/vdo13-covid19/hygiene/

ธานี กล่อมใจ จรรยา แก้วใจบุญ และทักษิกา ชัชวรัตน์. ความรู้และพฤติกรรมของประชาชนเรื่องการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019. วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา. 2563; 21(2): 29-39.

Best J. Research in education. Englewood Cilifts, New Jersy: Printice –Hall; 1970.

Prochaska JO, DiClemente CC. Stages and processes of self-change of smoking: Toward an integrative model of change. Journal of Counseling and Clinical Psychology 1983; 51.

จริยาวัตร คมพยัคฆ์ และวนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย. การพยาบาลอนามัยชุมชน: แนวคิด หลักการและการปฏิบัติการพยาบาล. กรุงเทพฯ: จัดพิมพ์โดย บริษัทจุดทองจำกัด; 2555.

Downloads

Published

2023-08-31

How to Cite

Yodsakul, N. (2023). The Effect of Maternal Behaviors in Prevention of COVID-19 Promoting Program Among Preschool Children: ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมของมารดาในการป้องกัน การติดเชื้อโรค Covid – 19 ของเด็กก่อนวัยเรียน. Hua Hin Medical Journal, 3(2), 56–66. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/264409

Issue

Section

Original article