Human Resource Management of Healthcare Organization in 21st Century Era

Authors

  • กิติกร วิชัยเรืองธรรม ศูนย์หัวใจและสมอง รอยัลฮาร์ท โรงพยาบาลหัวหิน

Keywords:

human resource management (HRM), health care organization, 21st century era

Abstract

Abstract

        Human resource management has become an important strategic partner and the management of the same has become a challenging task for Human resource (HR) managers. Now a day, the role of human resource management departments has become indispensable for 21st century modern healthcare businesses. This article particularly focuses on changing role of human resource management practices in 21st century. This theoretical paper aims to highlight the importance of human resource management, HR practices and its influencing factors such as globalization, demographic changes (aging, diversity), prevention and disease management, technological innovation, market competition, consumer mindset of patients, quality and evidence-based medicine, information technology and decision support system, security, privacy, and patient safety.

                The literature analysis has been conducted to present emerging issues, challenges and practices of the human resource management discipline of health care organization in context of the 21st century.

References

เอกสารอ้างอิง

Elarabi H.M., Johari F. The Impact of Human Resources Management on Healthcare Quality. Asian Journal of Management Sciences & Education 2014; 3: 13-22.

Kumar P, Khan A.M. Transition in human resource for health in India: Challenges ahead. International Journal of Scientific Research 2012; 1(2): 138-9.

Aslam H.D. Importance of Human Resource Management in 21 st Century. A Theoretical Perspective. International Journal of Human Resource Studies 2013; 3(3): 87-96.

Nasir S.Z. Emerging Challenges of HRM in 21st Century. A Theoretical Analysis: International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 2017; 7(3): 216-23.

ธัญญานันท์ ศรีธรรมนิตย์. การบริหารทรัพยากร มนุษย์ที่มีประสิทธิผลของโรงพยาบาลเอกชน. [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต]. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2559. 117.

น้องนุช วงษ์สุวรรณ, สถิตย์ นิยมญาติ, บุญเลิศ ไพรินทร์. ประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร. วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปะ 2561; 1 1(1): 1760-76.

World Health Organization. The World Health Report: 2019: Working Together for Health. [Internet]. 2019. [cited 2019 October 19]. Available from: http://www.who.int./html/

ปาจรีย์ สำราญจิตต์. แนวทางจัดการแก้ไขปัญหา ความเสียหายทางการแพทย์: ความปลอดภัย ผู้ป่วยและระบบการชดเชยความเสียหาย โดยไม่พิสูจน์ถูกผิด. วารสารกฏหมายสุขภาพ และสาธารณสุข 2561; 4: 223-35.

Harris C., Cortvriend P., Hyde P. Human resource management and performance in health care organizations. Journal of Health Organization and Management 2007; 21: 4-5.

พูลสุข นิลกิจศรานนท์. แนวโน้มธุรกิจโรงพยาบาล เอกชน: บทวิเคราะห์แนวโน้มอุตสาหกรรม ปี 2562-64. กรุงเทพมหานคร: ธนาคารกรุง ศรีอยุธยา; 2562.

จิรประภา อัครบวร. แนวโน้มงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ปี พ.ศ. 2560. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ 2561; 58(2): 169-98.

Sahu A., Sharma A. The Role of Human Resources in the Age of Globalization. Global Journal of Finance and Management 2014; 6(9): 977-82.

สมศักดิ์ อรรฆศิลป์. แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ พ.ศ.2562. กรุงเทพมหานคร: 2562

Milani RV, Lavie CJ. Health care 2020: Reengineering health care delivery to combat chronic disease. Am J Med. 2015; 128(4): 337–43.

Selvan V. Study on the role of technology in human resource management. International Journal of Applied Research 2015; 1(7): 472-75.

Saberi A., Khademi B. Explaining the Role of Information Technology in Human Resource Development- Case Study: Staff and Faculty Members of Islamic Azad University, Darab. International Journal of economy management and social science 2015; 4(1): 67-74.

ข่าวสารอาเซียน. ยุทธศาสตร์ 10 ปี ไทยเป็น ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub). [อินเตอร์เนต].2562. [สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562]. แหล่งข้อมูล: http://www.aseanthai.net/ewt_news. php?nid=6276&filename=index.

สยามมีเดีย. การพัฒนาประเทศไทยให้เป็น ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ “Medical Hub” นโยบายสำคัญของรัฐบาลไทย. [อินเตอร์เนต]. 2559 [สืบค้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562]. แหล่งข้อมูล: http://live.siammedia.org/index.php/ article/chit-chat-health/9739

พรชัย ดีไพศาลสกุล. ความคาดหวัง และการ รับรู้ของผู้รับบริการต่อคุณภาพบริการ โรงพยาบาล. วารสารกลุ่มมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ 2556; 66(1): 573-92.

แสวง บุญเฉลิมวิภาส. ปัญหาฟ้องร้องทางการ แพทย์และแนวทางแก้ไข. จุลนิติ 2554; 47-58.

Miller L.J., Lu W. Gen Z is set to Outnumber Millennials Within a Year. [Internet]. 2019. [cited 2020 March 3]. Available from: https://www.bloomberg.com/news/a rticles/2018-08-20/gen-z-to- outnumber-millennials-within-a-year- demographic-trends.

จินางค์กูณ โรจนนันต์. กำลังคนภาครัฐพร้อมเข้า สู่สังคมสูงวัย:ทำไม อะไร อย่างรัย. การ ประชุมนโยบาย และแผนงาน สำนักงาน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ; 28 มกราคม 2562; หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ สำนักงาน ก.พ.; จังหวัดนนทบุรี, ประเทศไทย

อัญชลี แก้วสระศรี, รัตนา นิลเลื่อม, ชุลีพร หีตอักษร. การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม ไทยกับแนวโน้มวิชาชีพพยาบาล. วารสาร พยาบาลสงขลานครินทร์ 2560; 3: 160-9.

สุบัทมา ตันตยาภินันท์. ความแตกต่างภายใน องค์กรกับยุทธวิธีในการบริหารทรัพยากรมนุษย์. วารสารบริหาร 2560; 1: 59-64.

Khatri N., Wells J., McKune J., Brewer M. Strategic Human Resource Management Issues in Hospitals: A Study of a University and a Community Hospital. Research and Perspectives on Healthcare 2006; 84(4): 9-20.

Bach S. Health Sector Reform and Human Resource Management: Britain in Comparative Perspective. International Journal of Human Resource Management 2000; 11(5): 925-42.

Bartram T., Stanton S., Leggat SG, Casimir G., Fraser B. Lost in translation: Exploring the link between HRM and performance in healthcare. Human Resource Management Journal 2007; 17(1): 21-41.

Bonias D., Bartram T., Leggat S.G, Stanton P. Does psychological empowerment mediate the relationship between high performance work systems and patient care quality in hospitals. Asia Pacific Journal of Human Resources 2010; 3: 319-37.

West M.A., Guthrie J. P., Dawson J. F., Borrill C.S., Carter M. Reducing patient mortality in hospitals: The role of human resource management. Journal of Organizational Behavior 2006;27(7): 983–1002.

Kabene S. M., Orchard C., Howard J. M., Soriano M. A. Leduc R. The importance of human resources management in health care: a global context. Human resources for Health 2006; 4(1): 20.

Aiken L.H., Smith H.L., Lake E.T. Lower Medicare mortality among a set of hospitals known for good nursing care. Med Care.1994; 32(8): 771-87.

Platonova E.A., Hernandez S.R. Innovative Human Resource Practices in U.S. Hospitals: An Empirical Study. Journal of Health Care Management 2013; 58: 290-301.

เยาภา ปฐมศิริกุล. แบบจำลองปัจจัยความสำเร็จ การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพของ โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย. วารสาร บริหารธุรกิจ 2554; 34(130): 14-35.

เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ. การบริหาร จัดการทรัพยากรมนุษย์และประสิทธิภาพ การจัดการของโรงพยาบาลศูนย์. วารสาร สังคมศาสตร์วิชาการ 2557; 7(1): 1-9.

สุธรรม คำวะรัตน์, ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง. การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ศรี บุรินทร์ จังหวัดเชียงราย [วิทยานิพนธ์ ปริญญารัฐประสานศาสตร์มหาบัณฑิต]. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย; 2557. 77.

ธนัชพร สว่างแจ้ง, กัญญดา ประจุศิลป. การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การพยาบาล โรงพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ในช่วงพุทธศักราช 2555-2559. วารสาร พยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555; 24(2): 12-26.

คนึงนิจ อุณหโชค. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาล รัฐบาลในช่วงพุทธศักราช 2550-2554 [วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต.พยาบาลศาสตร์ (การบริหารการพยาบาล)].กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546. 154 หน้า.

Mujeeb L.M. Importance of Best Human Resource Management Practice and the need for a Human Resource Information System (HRIS) for the Public Health Sector in Sri Lanka. Sri Lanka Journal of Bio-Medical Informatics 2012; 3(2): 55-62.

Barney, J. B., & Wright, P. M. On Becoming a Strategic Partner: The Role of Human Resource in Gaining Competitive Advantage. Human Resource Management 1998; 37(1): 31-46.

Ulrich, D. Strategic Human Resource Planning: Why and How? Human Resource Planning 1987; 10(1): 37-56.

Christensen, R. Roadmap to Strategic HR: Turning a Great Idea into a Business Reality. New York: AMACOM. 2006.

ทวีรัตน์ สุกเพชร, ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ. อนาคตภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร มนุษย์ของโรงพยาบาลตำรวจที่มีประสิทธิผล. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย 2560; 9(2): 108-121.

จินตนา ศิริธัญญารัตน์, วิสาข์ จัติวัตร์. “การพัฒนา รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ บูรณาการกลยุทธ์การพัฒนาทักษะการคิด ขั้นสูงเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงใน ศตวรรษที่ 21 และจิตวิทยาศาสตร์ของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา”. วารสาร ศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย 2558; 7(1): 148-162.

Published

2021-08-26

How to Cite

วิชัยเรืองธรรม ก. (2021). Human Resource Management of Healthcare Organization in 21st Century Era. Hua Hin Medical Journal, 1(2), 26–43. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/247874

Issue

Section

Review article