การจัดบริการฝากครรภ์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงพยาบาลหัวหิน Providing antenatal services Under the circumstances of the epidemic of Covid-19, Hua Hin Hospital.

Authors

  • อังสินี กันสุขเจริญ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
  • วรวรรณ เจริญสุข แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลหัวหิน
  • วรวรรณ เจริญสุข

Keywords:

Providing antenatal services, COVID-19

Abstract

The Coronavirus Disease (COVID-19) is an emerging infectious disease caused by a novel corona virus named SARS-CoV-2. The virus is spreading rapidly in many countries, including Thailand. Thirty eight pregnant women with COVID-19 were firstly reported in China. All confirmed pregnant women cases had got lung infection that increased in maternal morbidity and mortality rates. The common symptoms of COVID-19 were fever, dry cough, difficulty breathing, aches, sore throat, and runny nose. For patients with pneumonia can cause acute respiratory failure till death. Thus, the fetus and the newborn baby were at risk of premature birth, perinatal infection, and perinatal death. However, there was no evidence of vertical transmission from mother to child and negative SARS-CoV-2 was found in newborn secretions and breast milk.

The epidemic of COVID-19 has caused the Antenatal Department of Hua Hin Hospital to change service system process under the outbreak of COVID-19.  Nurses are frontline health workers who use nursing process in care delivery including disease screening and providing nursing care services for pregnant women. Nursing process consists of assessment, diagnosis planning, implementation and finally evaluation. It covers all five dimensions which disease prevention for pregnant women from the fatal disease is most important. A pregnant woman is expected to take care of herself during pregnancy in the home and it is crucial that she gets the pregnancy supports and services she needed. Effective care during this critical period is likely to have most significant impact on reducing risks of complications, maternal and fetal survival and well-being.  

References

บรรณานุกรม
1 Centers for Diseases Control and Prevention (CDC). Interim Considerations for Infection Prevention and Control of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Inpatient Obstetric Healthcare Settings. Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/summary.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fsummary.html. (accessed March 31, 2020)
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- ncov/hcp/inpatient-obstetric-healthcare-guidance.html
2 World Health Organization. Clinical management of severe acute respiratory infection when COVID-19 is suspected. Switzerland [Internet]. [cited 2020 March 31]. Available from: https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected.
3 World Health Organization. Coronavirus Disease (COVID-19) outbreak situation. Switzerland [Internet]. [cited 2020 March 31]. Available from: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.
4 ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019. สถานการณ์โรคโควิด ณวันที่ 31 มีนาคม 2563. [อินเตอร์เน็ต].2563 [ เข้าถึงเมื่อ 31 มีนาคม 2563] เข้าถึงได้จาก : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/28189.
5 David A. Schwartz. An Analysis of 38 Pregnant Women with COVID- 19, Their Newborn Infants, and Maternal-Fetal Transmission of SARS-CoV-2: Maternal Coronavirus Infections and Pregnancy Outcomes. Archives of Pathology & Laboratory Medicine In-Press. [Internet]. [cited 2020 March 31]. Available from: https://www.archivesofpathology.org/doi/10.5858/arpa.2020-0901-SA?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed.
6 Chen H, Guo J, Wang C, Luo F, Yu X, Zhang W, et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records [Published online ahead of print February 12, 2020]. The Lancet. 2020. [Internet]. [cited 2020 March 31]. Available from: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30360-3/fulltext
7 Liu W, Wang Q, Zhang Q, Chen L, Chen J, Zhang B. et al. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) during pregnancy: A case series. [Internet]. [cited 2020 March 31]. Available from: https://www.preprints.org/manuscript/202002.0373/v1.
8 Zhu H, Wang L, Fang C, et al. Clinical analysis of 10 neonates born to mothers with 2019-nCoV pneumonia. Transl Pediatr. 2020;9(1):51-60. doi: 10.21037/tp.2020.02.06. [Internet]. [cited 2020 March 31]. Available from: http://tp.amegroups.com/article/view/35919/28274 (accessed 31 March 2020).
9 Wang X, Zhou Z, Zhang J, Zhu F, Tang Y, Shen X. A Case of 2019 novel coronavirus in a pregnant woman with preterm delivery [Published online ahead of print March 31, 2020]. Clin Infect Dis. 2020. doi: 10.1093/cid/ciaa200. [Internet]. [cited 2020 March 31]. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32119083-a-case-of-2019- novel-coronavirus-in-a-pregnant-woman-with-preterm-delivery.
10 Zhang I, Jiang Y, Wei M, Cheng BH, Zhou XC, Li J, et al. Analysis of the Pregnancy Outcomes in Pregnant Women With COVID-19 in Hubei Province. Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi. 2020;55(0), E009. [Internet]. [cited 2020 March 31]. Available from: http://rs.yiigle.com/yufabiao/1184338.htm.
11 Zeng L, Xia S,Yuan W, et al. Neonatal Early-Onset Infection With SARS-CoV-2 in 33 Neonates Born to Mothers With COVID-19 in Wuhan, China. JAMA Pediatr. Published online March 26, 2020. doi:10.1001/jamapediatrics.2020.0878. [Internet]. [cited 2020 March 31]. Available from: https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/article-abstract/2763787.
12 ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019. ประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 26 มีนาคม 256357 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563. [อินเตอร์เน็ต].2563 [เข้าถึงเมื่อ 31 มีนาคม 2563] เข้าถึงได้จาก : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/27843.
13 ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563. [อินเตอร์เน็ต].2563 [เข้าถึงเมื่อ 31 มีนาคม 2563] เข้าถึงได้จาก : http://www.pcko.moph.go.th/srrt.html.
14 คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ แนวทางเวชปฏิบัติของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่องการดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 อนุมัติต้นฉบับ วันที่ 20 มีนาคม 2563 [อินเตอร์เน็ต].2563 [เข้าถึงเมื่อ 31 มีนาคม 2563] เข้าถึงได้จาก :
http://www.rtcog.or.th/home/wp-content/uploads/2020/03/CPG-Covid-Preg-20Mar20.pdf.
15 คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลหัวหิน. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19). [อินเตอร์เน็ต].2563 [เข้าถึงเมื่อ 31 มีนาคม 2563] เข้าถึงได้จาก :
https://www.huahinhospital.go.th/index.php/event/coronavirus.
16 The American college of obstetricians and gynecologists. Outpatient Assessment and Management for Pregnant Women with Suspected or Confirmed Novel Coronavirus (COVID-19). [Internet]. [cited 2020 March 31]. Available from: https://www.acog.org/-/media/project/acog/acogorg/files/pdfs/clinical-guidance/practice-advisory/covid-19-algorithm.pdf?la=en&hash=2D9E7F62C97F8231561616FFDCA3B1A6
17 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. การจัดระบบริการฝากครรภ์ ตรวจหลังคลอด ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19. ). [อินเตอร์เน็ต].2563 [เข้าถึงเมื่อ 31 มีนาคม 2563] เข้าถึงได้จาก :
https://www.anamai.moph.go.th/download/2563/Covid_19/people/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C.pdf

Downloads

Published

2020-06-25

How to Cite

กันสุขเจริญ อ., เจริญสุข ว., & เจริญสุข ว. (2020). การจัดบริการฝากครรภ์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงพยาบาลหัวหิน Providing antenatal services Under the circumstances of the epidemic of Covid-19, Hua Hin Hospital . Hua Hin Medical Journal, 5(1), 39–49. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/241002

Issue

Section

Review article