บทบรรณาธิการ

  • อภิรดี โชติกิตติพงศ์
  • ประกายพรรณ จินดา

บทคัดย่อ

             วารสารหัวหินสุขใจไกลกังวลปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน ถึง ธันวาคม 2562 นี้ ยังคงมีความหลากหลายของเนื้อหาที่ครอบคลุมสภาพการพัฒนาด้านบริการสุขภาพ เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของบุคลากรด้านสุขภาพทั้งในโรงพยาบาลหัวหินและเครือข่าย ตามทันนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เน้นการพัฒนาโรงพยาบาลหัวหินสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ พัฒนาระบบการให้บริการ และสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้ตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพทุกด้าน พัฒนาการให้บริการสุขภาพสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านสุขภาพต่อสังคม วารสารฉบับนี้ มีความหลากหลายในการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรครบทุกด้านของสหสาขาวิชาชีพ ทั้งด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาต่างๆ เภสัชกรรม การพยาบาล และชีวสังคมศาสตร์ และยังมีบทความที่น่าสนใจรอให้ท่านเปิดอ่านอยู่ภายในเล่ม เพื่อเป็นการศึกษาและวิเคราะห์วิจารณ์ด้วยวิจารณญาณของท่านเอง

             สุดท้ายนี้ บรรณาธิการขอขอบคุณผู้ประพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหา และ คณะทำงานทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้การจัดทำวารสารหัวหินสุขใจไกลกังวลสำเร็จด้วยดี และหวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป 

           

 

                                                                                                         บรรณาธิการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-12-23
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทบรรณาธิการ