ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการแตกของไส้ติ่งอักเสบในผู้ป่วยโรงพยาบาลปราณบุรี

  • ดำรงรักษ์ ชูไพฑูรย์ องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลปราณบุรี
คำสำคัญ: ปัจจัยที่สัมพันธ์, การแตกของไส้ติ่ง, ไส้ติ่งอักเสบ, ผู้ป่วยโรงพยาบาลปราณบุรี

บทคัดย่อ

          วิธีวิจัย : เป็นการวิจัยแบบศึกษาย้อนหลัง (Retrospective study) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการแตกของไส้ติ่งอักเสบในผู้ป่วยโรงพยาบาลปราณบุรี โดยเก็บข้อมูลย้อนหลังข้อมูลการรักษาผู้ป่วยที่วินิจฉัยโรคไส้ติ่งอักเสบและทำการรักษาโดยวิธีผ่าตัด ในผู้ป่วยโรงพยาบาลปราณบุรี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 จำนวน 101 ราย วิเคราะห์อธิบายข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วย chi – square  test และวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการแตกของไส้ติ่งอักเสบ ด้วย multivariate logistic regression  พิจารณา statistic significant ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

          ผลการศึกษา พบว่า ผู้ป่วยที่มารักษาโรคไส้ติ่งอักเสบและมีการแตกของไส้ติ่งที่โรงพยาบาลปราณบุรีทั้งหมด 101 ราย มีไส้ติ่งแตกจำนวน 27 รายคิดเป็นร้อยละ 26.7 เป็นไส้ติ่งอักเสบไม่แตกจำนวน 74 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.3 เมื่อเปรียบเทียบลักษณะทั่วไปและลักษณะทางคลินิกพบว่า ทั้งสองกลุ่มมีการย้ายตำแหน่งปวด อุณหภูมิกายมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส Rebound RLQ คะแนนเฉลี่ย Alvarado Score แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยกลุ่มไส้ติ่งแตกมีการย้ายตำแหน่งปวดมากกว่ากลุ่มไส้ติ่งอักเสบไม่แตก ร้อยละ 92.6 และร้อยละ62.2 P-value= 0.003 อุณหภูมิกายมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ร้อยละ88.9และ69.9 P-value= 0.051 Rebound RLQ ร้อยละ 96.3 และ 77.0 P-value=0.025คะแนนเฉลี่ย Alvarado Score 8.7± 1.0 และ7.4 ± 1.6 P-value ≤0.001 ส่วนเพศ อายุ มีอาการปวดท้องบริเวณ RLQ ระยะเวลาปวด อาเจียน ถ่ายอุจจาระเหลว ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน Leukocyte จำนวน Neutrophil และระยะเวลาปวดถึงผ่าตัด ทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อการแตกของไส้ติ่งอักเสบด้วย Multivariate logistic regression พบว่าการย้ายตำแหน่งปวดมีความเสี่ยงหรือสัมพันธ์ ต่อการแตกของไส้ติ่งอักเสบเป็น 6.96 เท่าของคนที่ไม่มีภาวะนี้ OR 6.69 (95%CI  1.51 - 32.14) P-value = 0.013 ผลการตรวจร่างกายมี Rebound RLQ มีแนวโน้มเพิ่มความเสี่ยงตอการแตกของไส้ติ่งอักเสบเป็น 6.69 เท่าของคนที่ไม่มีภาวะนี้ OR 6.69 (95%CI  0.82 - 54.73) P-value = 0.076

          ข้อเสนอแนะ : ในการซักประวัติตรวจร่างกายพบมีการย้ายตำแหน่งปวด มี Rebound RLQ ควรรีบทำผ่าตัดเพื่อลดอัตราการแตกของไส้ติ่งอักเสบ

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

1. Flum DR, Morris A, Koepsell T, Dellinger EP. Has misdiagnosis degreased over time? A population-based analysis JAMA 2001; 286: 1748-53.

2. สิทธิชัย วชิราศรีศิริกุล. ความยาวของไส้ติ่งกับการเกิดไส้ติ่งอักเสบฉับพลันในผู้ใหญ่. พุทธชินราชวารสาร 2555; 1: 86-90.

3. Humes DJ, Simpson J. Acute appendicitis. BMJ 2006; 333: 530-4.

4. Chong CF, Thien A, Mackie AJ, Tin AS, Tripathi S, Ahmad MA, Tan LT, Ang SH, Comparison of RIPASA and Alvarado scores for the diagnosis of acute appendicitis.Telisinghe PU.Singapore Med J. 2011 May; 52(5):340-5.

5. วิทูล กลับทวี, วิภาวี แสนศักดิ์, อรรจนา เขตสูงเนิน, ธรรมสรณ์ พิริยสุพงศ์. ความถูกต้องของ RIPASA และ Modified RIPASA score เปรียบเทียบกับ Alvarado score ในการวินิจฉัยผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันและภาวะแทรกซ้อนจากโรคไส้ติ่งอักเสบ. ขอนแก่นเวชสาร 2554; 35: 41-50.

6. Frountzas M,Schizas D, Kontzoglou K, Toutouzas K. Research : Alvarado or RIPASA scorefordiagnosis of acute appendicitis?a meta-analysis of randomized trials.Int J Surg. 2018; 56: 307-314.

7. ข้อมูลผู้ป่วยโรคไส้ติ่งอักเสบ งานเวชระเบียนโรงพยาบาลปราณบุรี, 2562.

8.จีรพา โพธิ์พรม, The Alvarado Scoring System กับการวินิจฉัยโรคไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน.
สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร 2552; 6(3): 176-185.

9. พีรวัฒน์ ลิ้มมหาคุณ, ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการแตกของไส้ติ่งที่อักเสบในโรงพยาบาลพิมาย.
เวชสารโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2559; 38(1): 35-40.

10. พงศกร อธิกเศวตพฤทธิ์ และยุวเรศ สิทธิชาญบัญชา, การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะไส้ติ่งอักเสบแตกในผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบ ณ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี. ธรรมศาสตร์เวชสาร 2556; 13(1): 36 – 42.

11. พิเชษฐ พืดขุนทด, ความแม่นยำในการตรวจวินิจฉัยโรคไส้ติ่งอักเสบโดยใช้ระบบคะแนน Modified Alvarado ในโรงพยาบาลละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีษะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 2554; 26: 149-156.

12. ทวี ปุณณนิธิ และสิทธิโชค เลาหะวิลัย และ ศศิธร มงคลสวัสดิ์, ผลการรักษาภาวะไส้ติ่งอักเสบโดยการใช้ Alvarado score ในโรงพยาบาลขอนแก่น. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี 2561; 26(2): 93-98.
เผยแพร่แล้ว
2019-12-26
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
รายงานผู้ป่วย