อัตราการเกิดภาวะติดเชื้อในข้อเข่า ภายหลังการฉีดยาสเตียรอยด์เข้าข้อเข่า ในคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ณ โรงพยาบาลกำแพงแสน

  • ปวิทย์ ยวงเงิน โรงพยาบาลกำแพงแสน
คำสำคัญ: การเติดเชื้อในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม, การฉีดยาสเตียรอยด์เข้าข้อเข่า, การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อหาอัตราการเกิด ภาวะติดเชื้อในข้อเข่า ภายหลังการฉีดยาสเตียรอยด์เข้าข้อเข่า ในคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ณ โรงพยาบาลกำแพงแสน

วิธีการศึกษา : เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยเก็บข้อมูลจากการทบทวนเวชระเบียนย้อนหลังผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีข้อเข่าเสื่อมระยะสุดท้ายและต้องรับการรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2561 รวมเวลา 3 ปี จำนวน 70 คน ก่อนทำการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมผู้ป่วยได้รับการฉีดยาสเตียรอยด์เข้าข้อเข่า ติดตามคนไข้จนครบ 1 ปี นับจากวันที่ทำการผ่าตัด และตรวจสอบว่ามีการติดเชื้อภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมหรือไม่ โดยอาศัยเกณฑ์การวินิจฉัยการติดเชื้อหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม จาการศึกษาของ Parvizi และคณะ วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้สถิติพรรณนา

ผลการศึกษา : ผู้ป่วยทั้งหมด 70 ราย 82 เข่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 88.57) ช่วงอายุ 54-78 ปี (เฉลี่ย 67 ปี) ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เฉลี่ย 27 กิโลกรัม/เมตร 2  จำนวนวันที่ฉีดยาสเตียรอยด์เข้าข้อเข่าครั้งสุดท้ายก่อนถึงวันผ่าตัด เฉลี่ย 61 วัน (35-413 วัน) หลังจากติดตามจนครบอย่างน้อย 1 ปี ไม่พบการติดเชื้อภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อบริเวณผิวหนังที่ทำการผ่าตัด หรือ การติดเชื้อในข้อเข่า

สรุป : ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม และผู้ป่วยได้รับการฉีดยาสเตียรอยด์เข้าข้อเข่า ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมที่ได้ผลดี เมื่อติดตามไปจนครบ 1 ปี ไม่พบการติดเชื้อเกิดขึ้น ณ โรงพยาบาลกำแพงแสน

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

1. แนวทางเวชปฏิบัติ คณะกรรมการจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติ โรคข้อเข่าเสื่อม ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย, คณะกรรมการจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติ โรคข้อเข่าเสื่อ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย, แนวทางเวชปฏิบัติ โรคข้อเข่าเสื่อม. ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย; 2011.

2. K Jordan, N Arden, M Doherty, B Bannwarth, J Bijlsma, P Dieppe et al. EULAR Recommendations 2003: an evidence based approach to the management of knee osteoarthritis: Report of a Task Force of the Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutic Trials (ESCISIT), Ann Rheum Dis. 2003 Dec; 62(12): 1145–1155.

3. McAlindon TE, Bannuru RR, Sullivan MC, Arden NK, Berenbaum F, Bierma-Zeinstra SM et al. OARSI guidelines for the non-surgical management of knee osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage. 2014 Mar; 22(3):363-88.

4. Peter Jüni, Roman Hari, Anne WS Rutjes, Roland Fischer, Maria G Silletta, Stephan Reichenbach. Intra‐articular corticosteroid for knee osteoarthritis Cochrane Systematic Review ; 2015(10):CD005328.

5. Bannuru RR, Schmid CH, Kent DM, Vaysbrot EE, Wong JB, McAlindon TE. Comparative effectiveness of pharmacologic interventions for knee osteoarthritis: a systematic review and network meta-analysis. Ann Intern Med. 2015; 162(1): 46-54.

6. Tarabichi M, Fleischman AN, Shahi A, Tian S, Parvizi J. Interpretation of Leukocyte Esterase for the Detection of Periprosthetic Joint Infection Based on Serologic Markers. J Arthroplasty. 2017; 32(9S):S97-S100 e1.

7. A. V. PAPAVASILIOU, D. L. ISAAC, R. MARIMUTHU, A. SKYRME, A. ARMITAGE. Infection in knee replacements after previous injection of intra-articular steroid. J Bone Joint Surg [Br] 2006; 88-B:321-3.

8. Aravind Desai, Sreekumar Ramankutty, Tim Board, Videsh Raut. Does intraarticular steroid infiltration increase the rate of infection in subsequent total knee replacements? The Knee.2009; 262–264.

9. Parvizi J, Tan TL, Goswami K, Higuera C, Della Valle C, Chen AF, et al. The 2018 Definition of Periprosthetic Hip and Knee Infection: An Evidence-Based and Validated Criteria. J Arthroplasty. 2018; 33(5):1309-14 e2.

10. Joshy S, Thomas B, Gogi N, Modi A, Singh BK. Effect of intra-articular steroids on deep infections following total knee arthroplasty. Int Orthop. 2006; 30:91–3.

11. Wilson MG, Kelly K, Thornhill TS. Infection as a complication of total knee arthroplasty. Risk factors and treatment in sixty-seven cases. J Bone Jt Surg [Am] 1990; 72(6): 878–83.

12. Yang K, Yeo SJ, Lee BP, Lo NN. Total knee arthroplasty in diabetic patients: a study of 109 consecutive cases. J Arthroplast 2001; 16(1):1–26.

13. Peersman G, Laskin R, Davis J, et al.Infection in total knee replacement: a retrospective review of 6489 total knee replacements. Clini Ortho Relat Res. 2002; 392:15–23.
เผยแพร่แล้ว
2019-12-23
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
รายงานผู้ป่วย