การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของบุคลากรโรงพยาบาลบ้านโป่ง

  • วิลาวัลย์ พุตติ โรงพยาบาลบ้านโป่ง
คำสำคัญ: ความคิดเห็น, สมรรถนะหลัก, โรงพยาบาลบ้านโป่ง

บทคัดย่อ

          การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิจัยเชิงพรรณนาด้วยวิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1.เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะหลักของบุคลากรโรงพยาบาลบ้านโป่ง 2.เพื่อเปรียบเทียบระดับสมรรถนะหลักของบุคลากรโรงพยาบาลบ้านโป่ง ตามปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความแตกต่างกัน 3.เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรโรงพยาบาลบ้านโป่งให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขระหว่างวันที่ 1-20 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรในโรงพยาบาลบ้านโป่ง จำนวน 263 คน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยโดยการสำรวจ (Survey) ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล โดยดำเนินการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น   (Probability sampling) โดยเลือกสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) จากประชากรที่เป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของโรงพยาบาลบ้านโป่ง ทุกประเภท สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) กรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจะทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธี LSD

          ผลการวิจัย พบว่า 1.ระดับสมรรถนะหลักของบุคลากรโรงพยาบาลบ้านโป่งมีระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลักโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง(gif.latex?\bar{x}  =3.97, S.D.=0.574) โดยเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (gif.latex?\bar{x} =4.15, S.D.=0.607) โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการทำงานเป็นทีม โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{x} = 4.08, S.D.=0.616) ด้านการบริการที่ดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{x} =4.00, S.D.=0.631) ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (gif.latex?\bar{x} = 3.97, S.D.=0.574) และน้อยที่สุดคือ ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (gif.latex?\bar{x} =3.65, S.D.=0.645) ตามลำดับ 2.บุคลากรโรงพยาบาลบ้านโป่งที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันได้แก่ ปัจจัยด้านเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักแตกต่างกันบุคลากรโรงพยาบาลบ้านโป่ง ที่มีอายุ และสังกัดกลุ่มงานที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักไม่แตกต่างกัน และบุคลากรโรงพยาบาลบ้านโป่ง ที่มีระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สถานะในการปฏิบัติงาน และตำแหน่งที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักแตกต่างกัน

          จากการศึกษาสามารถนำเสนอแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรโรงพยาบาลบ้านโป่งให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข โดยควรมีการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะหลักอยู่ในระดับมากที่สุด และการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น        

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

1. กรมที่ดิน. การประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะเฉพาะทางที่ปฏิบัติให้นำมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ. กรุงเทพฯ : กรมที่ดิน; 2553.

2. กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลบ้านโป่ง. รายงานอัตรากำลังประจำเดือน กรกฎาคม 2562: โรงพยาบาลบ้านโป่ง; 2562.

3. ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์. พื้นฐานการวิจัย.กรุงเทพฯ : สุวิริยาสาส์น; 2543.

4. สำนักงานราชบัณฑิตยสถาน. [อินเตอร์เน็ต]. กรุงเทพฯ: พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ; 2554 [เข้าถึงเมื่อ 25 สิงหาคม 2562]. เข้าถึงได้จาก https://royin.go.th/dictionary/

5. สำนักงานคณะกรรมข้าราชการพลเรือน. คู่มือการกำหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน:คู่มือสมรรถนะหลัก.นนทบุรี: แอลทีเพรส; 2553.

6. Cronbach, L.J. : Essentials of psychological testing(3rd ed). New York : Harper & Collins; 1990.

7. กัญญ์วรา ผลเจริญ: การศึกษาสมรรถนะหลักของครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 [วิทยานิพนธ์]. บูรพา : มหาวิทยาลัย; 2559.

8. สมฤทัย อยู่รอต : ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี [วิทยานิพนธ์]. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี; 2555.

9. บดินทร์ อินทร์พันธ์: สมรรถนะหลักและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของพนักงานบริษัท มอนซานโต้ไทยแลนด์ จํากัด[วิทยานิพนธ์]. นเรศวร: มหาวิทยาลัย; 2544.
เผยแพร่แล้ว
2019-12-23
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
รายงานผู้ป่วย