ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

  • รัชนี หลงสวาสดิ์ ศูนย์HA รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
คำสำคัญ: ความพึงพอใจ, การให้บริการของแผนกผู้ป่วยนอก, โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอนให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้ บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านคุณภาพการให้บริการ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยและญาติที่เข้ามาใช้บริการทางด้านการแพทย์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 428 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามออนไลน์ แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของแผนกผู้ป่วยนอก และ 3) แบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

             ผลจากการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( gif.latex?\bar{x}=3.83 , SD = .86) เมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด (gif.latex?\bar{x} =3.95, SD = .94) รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ (gif.latex?\bar{x} =3.84, SD =.90) ตามลำดับ และด้านคุณภาพการให้บริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด (gif.latex?\bar{x} =3.73, SD =.77) ด้านข้อเสนอแนะ พบว่า ควรเพิ่มจำนวนห้องจ่ายยา และพัฒนาระบบการจ่ายยาให้มีความรวดเร็ว

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

1. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2559. ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564. กรุงเทพฯ.

2. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) [อินเตอร์เน็ต] 2555. [เข้าถึงเมื่อ 20 กย.62] เข้าถึงจาก :
https://bps.ops.moph.go.th

3. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อการควบคุมกิจการภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535. [อินเตอร์เน็ต] 2554. [เข้าถึงเมื่อ 20 กย.62] เข้าถึงจาก https://www.healthstation. in.th/news/news.php newsid=54

4. กองการพยาบาล. 2540. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาล. กรุงเทพฯ: กองการพยาบาลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กลุ่มงานเวชระเบียน. 2557.

5. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า พ.ศ.2559-2561

6. รายงานเวชระเบียนโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ประจำปี พ.ศ. 2559 - .2562.

7. The Journal of Marketing, Yamane, T. 1970. Statistics: An introductory analysis 3rd ed. New York: Harper and Row Publication. 1970; 49(4): 41-50.

8. วิรัช ประวันเตา. ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพฯ; 2559.

9. บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยเบื้องต้น พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน์; 2553.

10. จิตติมา ธีรพันธุ์เสถียร. คุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาพร้อมมิตร [วิทยานิพนธ์]. นครปฐม:สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร; 2549.

11 ณัฐฐา เสวกวิหารี. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโรงพยาบาลรามาธิบดี. [วิทยานิพนธ์]. กรุงเทพฯ: สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2560.

12. สรานันท์ อนุชน. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. วารสารการพยาบาลทหารบก 2556; 14(3): 168.

13. อังคณา ธัญวัฒน์สวัสดิ์. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมบริการของพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคตะวันออกประเทศไทย [วิทยานิพนธ์].ชลบุรี: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา; 2553.

14. ประดับพร มหายาโน. พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลตามการรับรู้ของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วย นอกโรงพยาบาลศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์. [การค้นคว้าแบบอิสระ] เชียงใหม่: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2548.
เผยแพร่แล้ว
2019-12-24
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
รายงานผู้ป่วย