ผลการใช้โปรแกรมทางด่วนโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลัน ต่อระยะเวลาในการให้การรักษา ด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี

  • รภีพร ประกอบทรัพย์ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี
คำสำคัญ: โปรแกรม, ทางด่วนโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน, ระยะเวลาตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลจนได้รับยาละลายลิ่มเลือด

บทคัดย่อ

          การวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดผลก่อนและหลังการพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมทางด่วนโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลัน ต่อระยะเวลาในการให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ กลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 ถึงเดือน ธันวาคม 2560 จำนวน 52 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหลังการพัฒนาทางด่วน จำนวน 30 ราย และกลุ่มก่อนการพัฒนาทางด่วน จำนวน 22 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1)เครื่องมือที่ใช้ในการจัดกระทำ คือโปรแกรมการจัดการทางด่วนโรคหลอดเลือดสมองสำหรับพยาบาล พัฒนาตามแนวคิดทฤษฎีระบบที่ครอบคลุมทั้งด้านปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ 2)เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป แบบประเมินผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และแบบบันทึกระยะเวลาการบริหารจัดการตั้งแต่ผู้ป่วยห้องฉุกเฉินถึงการให้ยาละลายลิ่มเลือด ซึ่งตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบค่าที (Independent t-test)

          ผลการวิจัย พบว่าระยะเวลาในการให้การรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 (Door to needle time) กลุ่มก่อนพัฒนาทางด่วนเวลาเฉลี่ย (  110.86) นาที (SD=21.32) กลุ่มหลังการพัฒนาทางด่วนเวลาเฉลี่ย (  58.03) นาที (SD= 8.73) เมื่อวิเคราะห์ผลต่างของทั้งสองกลุ่มพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.001) 

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

1. สถาบันประสาทวิทยา. แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสำหรับพยาบาลทั่วไป Clinical Nursing Practice Guidelines for Stroke. กรมการแพทย์. กระทรวงสาธารณสุข; 2558.

2. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ.2556. นนทบุรี: เดอะ กราฟิโก ซิสเต็มส์ จำกัด; 2558. หน้า 15-19.

3. นิจศรี ชาญณรงค์. การจัดระบบดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันและต่อเนื่องใน สถานพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.); 2550. PDG4830207

4. สมชาย โตวณะบุตร, ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์. แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตันด้วยการฉีดยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดํา. กรุงเทพ; 2549.

5. สมศักดิ์ เทียมเก่า.(2558). การพัฒนาเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองภาคอีสาน. วารสารสมาคม
โรคหลอดเลือดสมองไทย 2558; 14: 3-13.

6. ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์ (บรรณาธิการ). สถาบันประสาทวิทยา. แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันสําหรับแพทย์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 .กรุงเทพ; 2550.

7. สายสมร บริสุทธิ์. Assessment and monitoring in Stroke fast track. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการพยาบาลเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง; 2552.

8. พรภัทร ธรรมสโรชและสมบัติ มุ่งทวีพงษา. การพัฒนาเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Stroke Network).J Thai StrokeSoc, 2558; 14: 14-22.

9. สุพัฒนา อรุณไพร. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา; 2556.

10. ธารารัตน์ ส่งสิทธิกุล และ อรวรรณ อนามัย. การพัฒนาระบบบริการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันที่รักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด โรงพยาบาลราชบุรี. วารสารกระทรวงสาธารณสุข 2559; 2: 142-53.
เผยแพร่แล้ว
2019-12-25
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
รายงานผู้ป่วย