ศึกษาประสิทธิภาพการตรวจด้วยวิธี Real-time PCR เทียบกับวิธีมาตรฐาน เพื่อตรวจวินิจฉัยเชื้อวัณโรคและ วัณโรคดื้อยา ที่โรงพยาบาลนครปฐม

-

  • สิทธิพจน์ ผลิตกุศลธัช กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลนครปฐม
คำสำคัญ: Tuberculosis, multi drug-resistant tuberculosis, real-time PCR, standard method, ยา Rifampicin (RIF), ยา Isoniazid (INH)

บทคัดย่อ

          วัณโรค (Tuberculosis; TB) เป็นหนึ่งในโรคที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในทั่วโลกและเป็นปัญหาสำคัญในประเทศไทยโรคหนึ่ง การตรวจวินิจฉัยวัณโรคและวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (multi drug-resistant tuberculosis; MDR-TB) ทางห้องปฏิบัติการโดยการเพาะเลี้ยงเชื้อเป็นวิธีมาตรฐาน แต่ยังมีข้อจำกัดในการตรวจวิเคราะห์ ปัจจุบันมีการทดสอบที่มีความไว และความจำเพาะสูง เช่น วิธีทางอณูชีววิทยาซึ่งเป็นวิธีที่นิยมนำมาใช้ทดสอบมากขึ้น ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยวัณโรคและวัณโรคดื้อยาหลายขนานด้วยวิธี Real-time PCR เทียบกับวิธีมาตรฐาน (Standard method) โดยใช้ตัวอย่างเสมหะจากผู้ป่วย 151 ตัวอย่าง ถูกนำมาประเมินประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยวัณโรคและวัณโรคดื้อยาในกลุ่ม first-line anti-tuberculosis drugs 2 ชนิด ได้แก่ ยา Rifampicin (RIF) และยา Isoniazid (INH) ด้วยวิธี Real-time PCR เทียบกับวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อและทดสอบความไวต่อยาบนอาหารเลี้ยงเชื้อ ผลการศึกษาพบว่า มีค่าความไวร้อยละ 97.26, 100 และ 100 ค่าความจำเพาะร้อยละ 94.87, 100 และ 95.24 ค่าทำนายผลบวกร้อยละ 94.67, 100 และ 72.73 และค่าทำนายผลลบร้อยละ 97.37, 100 และ 100 สำหรับการตรวจวินิจฉัยวัณโรค, วัณโรคดื้อยา RIF และวัณโรคดื้อยา INH ตามลำดับ และพบตัวอย่างที่ให้ผลไม่สอดคล้องกันทั้งสองวิธีจากการตรวจวินิจฉัยวัณโรค และวัณโรคดื้อยา INH จำนวน 6 และ 3 ตัวอย่างตามลำดับ การศึกษาในครั้งนี้สามารถที่จะใช้เทคนิค Real-time PCR เป็นวิธีสำหรับการตรวจวินิจฉัยวัณโรคและวัณโรคดื้อยาหลายขนานซึ่งเป็นวิธีที่ให้ผลถูกต้อง น่าเชื่อถือ และรวดเร็ว เพื่อประโยชน์ต่อการวินิจฉัยในผู้ป่วยที่ติดเชื้อวัณโรคได้

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

1. World Health Organization. Global tuberculosis report. [Internet] 2018. [cited 2019 February 13]. Available from: https://www.who.int/tb/publications/global_report/en/.

2. Kent PT, Kubica GP, Centers for Disease C. Public health mycobacteriology : a guide for the level III laboratory. Atlanta, Ga.: U.S. Dept. of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control. 1985;1-226

3. Suthum K, Tipkrua N. Comparison of Mycobacterium tuberculosis drug resistance testing between Real-time PCR using a Dual Priming Oligonucleotide Method and drug susceptibility testing by The BACTECTM MGITTM 960 System. J Med Tech Assoc Thailand 2013;41:4654-66.

4. Seegene, Inc., Korea. User Manual: AnyplexTM MTB/NTM Real-time Detection (V2.0). 2015;3.02:15-23.

5. Anatolia Geneworks®, Turkey. User Manual: Magnesia16 Nucleic Acid Extraction Kit. 2012;4.0:17-18.

6. Seegene, Inc., Korea. User Manual: AnyplexTM II MTB/MDR Detection. 2015;1.0:15-28.

7. Kim SW, Kim SI, Lee SJ, Lee JH, Ryu YJ, Shim SS, et.al. The effectiveness of real-time PCR assay, compared with microbiologic results for the diagnosis of pulmonary tuberculosis. Tuberc Respir Dis (Seoul). 2015;78(1):1-7.

8. สมศักดิ์ สินธุอุไร, กัญณภัทร เกษรสุคนธ์, ปัทมา กล่อมพร, ธนกร โพธิ์วงศ์, รัชณีพร คำมินทร์, และสุวรรณี กีรติวาสี. การตรวจวินิจฉัยและการทดสอบความไวต่อยาของเชื้อ วัณโรคด้วยชุดน้ำยาสำเร็จรูป AnyplexTM Real-time PCR เปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐานการเพาะเลี้ยงเชื้อ. วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ ปีที่ 49. 2559;218-226.
เผยแพร่แล้ว
2019-12-24
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
รายงานผู้ป่วย