ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์กร ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบางแพ จังหวัดราชบุรี

ความผูกพันในองค์กร

  • สุภาพร โชติศิริคุณวัฒน์ กลุ่มการพยาบาล รพ.บางแพ
คำสำคัญ: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์, ความผูกพันในองค์กร, คุณภาพชีวิตการทำงาน, ความพึงพอใจในงาน

บทคัดย่อ

          วัตถุประสงค์ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อ 1. ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทำงาน ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันในองค์กรของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบางแพ จังหวัดราชบุรี 2. เปรียบเทียบระหว่าง คุณภาพชีวิตการทำงาน และความพึงพอใจในงานกับความผูกพันในองค์กรของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบางแพ จังหวัดราชบุรี จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 3. ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่าง คุณลักษณะส่วนบุคคล คุณภาพชีวิตการทำงาน และความพึงพอใจในงาน กับความผูกพันในองค์กรของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบางแพ จังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบางแพ จำนวน 46 คน เก็บข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ในเดือนสิงหาคม 2562 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ANOVA, สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสัน (Pearson Product-Moment correlation)

          ผลการวิจัย พบว่า ด้านลักษณะส่วนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบางแพ จังหวัดราชบุรี พบว่า พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปี จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 72.5 สถานภาพสมรส คู่ มีจำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 54.4 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 21-30 ปี จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 77.5 ประเภทการบรรจุ ข้าราชการ จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 95.7 หน่วยงานที่ปฏิบัติ งานผู้ป่วยใน จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 26. การวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า 1. ผลการศึกษา คุณภาพชีวิตในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบางแพ จังหวัดราชบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( gif.latex?\bar{x} = 3.40, S.D. = 0.839) ความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบางแพ จังหวัดราชบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับสูง ( gif.latex?\bar{x} = 3.48, S.D. = 0.721), ความผูกพันในองค์กรของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบางแพ จังหวัดราชบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( gif.latex?\bar{x} = 3.20, S.D. = 0.814) 2. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่าอายุของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบางแพ มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน และความพึงพอใจในงาน แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่มีผลต่อความผูกพันในองค์กร, ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีผลต่อคุณภาพชีวิต และความผูกพันในองค์กรแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในงาน, ประเภทการบรรจุมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันในองค์กรแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สถานภาพสมรส และหน่วยงานไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน ความพึงพอใจในงานและความผูกพันในองค์กร 3. การหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ คุณภาพชีวิตการทำงาน ได้แก่ งานที่ตั้งอยู่บนฐานของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานกับการปฏิสัมพันธ์กับสังคมของผู้ปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถ และความพึงพอใจ ได้แก่ ด้านโยบายการบริหาร ด้านลักษณะเพื่อนร่วมงาน ด้านลักษณะงาน จะทำให้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันในองค์กร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.366**, .386**, .495**, .377**, .398**, .376**, และ .376** ตามลำดับ) ส่วนลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน คุณภาพชีวิตการทำงาน ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่ทำงานน่าอยู่ และความพึงพอใจในงาน ได้แก่ ด้านความสำเร็จในงาน จะทำให้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันในองค์กร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.320*, .345*, และ .350* ตามลำดับ) โดยคุณภาพชีวิตการทำงาน ได้แก่ การส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานกับการปฏิสัมพันธ์กับสังคมของผู้ปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันในองค์กรมากที่สุด (r=.495**)   

          ข้อเสนอแนะ: ควรระวังเรื่องการบริหารบุคลากรให้มีความโปร่งใส และเป็นธรรมเสมอ เช่น อายุ ระยะเวลาในการทำงาน ประเภทการบรรจุ และหน่วยงาน หากการบริหารไม่โปร่งใสอาจทำให้พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบางแพ จังหวัดราชบุรี มีคุณภาพชีวิตไม่ดี ไม่พึงพอใจในงาน และทำให้ลดความผูกพันในองค์กรลงได้

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

1. ดาวิณี แสงลี. ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์. [วิทยานิพนธ์]. กรุงเทพฯ : ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสยาม; 2559.

2. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข. [อินเตอร์เน็ต]. นนทบุรี : กระทรวงสาธารณสุข ; 2559 [เข้าถึงเมื่อ 12 เมษายน 2562]. เข้าถึงได้จาก : https://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2017/20171117-MinistryofPublicHealth.pdf

3. ประสพ อินสุวรรณ. บรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา. 2557:20(1):55-66.

4. มัทนา สังกะเพศ และชญานิกา ศรีวิชัย. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การตามความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี. ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเช ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2560:11:2:239-252.

5. ธร สุนทรายุทธ. การบริหารจัดการเชิงจิตวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: เนติกุลการพิมพ์; 2553.

6. ศศิพิมพ์ คำกรฤาชา และ สุลี ทองวิเชียร. ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดปทุมธานี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2557:8(2):192-201.

7. ทัศนา บุญทอง. ปฏิรูประบบบริการพยาบาลที่สอดคล้องกับระบบสุขภาพไทยที่พึงประสงค์ในอนาคต. กรุงเทพฯ: ศิริยอดการพิมพ์; 2543.

8. กฤษดา แสวงดี. สาระสุขภาพ. วารสารกระทรวง สาธารณสุข. 2(53) 11-15 มกราคม 2553; 2551.

9. ผู้จัดการออนไลน์. (2559). กระทรวงหมอช่วยด่วนพยาบาลวิชาชีพระส่ำ กลุ่มชำนาญการลาออก เหตุไร้ความก้าวหน้า. [เข้าถึงเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2562] เข้าถึงได้จาก https://W.W.W. medical.co.th/new/29710

10. อรวรรณ เครือแป้น, ปิยธิดา ตรีเดช และวงเดือน ปั้นดี. ความผูกพันองค์กรของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ. กรุงเทพ: 2556:29(2):10-19.

11. สมพงษ์ โมราฤทธิ์. คุณภาพชีวิตการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสาธารณสุขในศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่. วารสารสาธารณสุขล้านนา. 2555:10:34- 52.

12. โรสเบนเทอร์ เอเวอร์ โอเวอร์, รัตนาวดี ชอนตะวัน และ ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดยานซา ประเทศสาธารณรัฐเคนยา. วารสารพยาบาลสาร. 2557:41(3):119–131.

13. จุฑามาศ วิเวโก. ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลนายามอาม จังหวัดจันทบุรี. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มและเอกสารฉบับเต็มของเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัย; 2555.

14. สลักจิต ภู่ประกร. ความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่. [วิทยานิพนธ์]. กรุงเทพฯ : ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการจัดการ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2555.

15. เหยา หลาน, รัตนาวดี ชอนตะวัน และ ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์. วัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาลตติยภูมิ มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน. วารสารพยาบาลสาร. 2559:43(2):116-128.
เผยแพร่แล้ว
2019-08-29
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
รายงานผู้ป่วย