ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลหัวหิน

ความพึงพอใจ

  • จิรพัฒน์ อ่อนเกตุพล โรงพยาบาลหัวหิน
คำสำคัญ: ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการ, ความผูกพันต่อองค์กร, โรงพยาบาลหัวหิน

บทคัดย่อ

              การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. ระดับความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการที่ได้รับในปัจจุบันของบุคลากรโรงพยาบาลหัวหิน 2. ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลหัวหิน 3. ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลหัวหิน ระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2562 กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรในโรงพยาบาลหัวหิน จำนวน 330 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มย่อย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับความ  พึงพอใจในการจัดสวัสดิการ และแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลหัวหิน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และพหุคูณถดถอย (Multiple Regression Analysis) โดยใช้วิธี Stepwise

          ผลการวิจัย พบว่า 1. ระดับความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการที่ได้รับในปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง ( gif.latex?\bar{x} = 3.21,  S.D. = 0.893) โดยการจัดสวัสดิการด้านความปลอดภัยอยู่ในระดับมาก ( gif.latex?\bar{x} = 3.42, S.D. = 0.666) รองลงมาด้านสุขภาพอนามัยอยู่ในระดับ   ปานกลาง ( gif.latex?\bar{x} = 3.35, S.D. = 0.944) ด้านความมั่นคงอยู่ในระดับปานกลาง (gif.latex?\bar{x} = 3.28, S.D. = 0.956) ด้านการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( gif.latex?\bar{x} = 3.10, S.D. = 0.901) ด้านนันทนาการอยู่ในระดับปานกลาง ( gif.latex?\bar{x} = 3.04, S.D. = 0.968) และด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง (gif.latex?\bar{x}  = 3.04, S.D. = 0.921) ตามลำดับ 2. ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลหัวหินอยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{x}  = 3.86, S.D. = 0.682) 3. ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการด้านเศรษฐกิจ ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัย มีประสิทธิภาพในการทำนายความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลหัวหินอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

          จากการศึกษาสามารถนำเสนอแนวทางเพื่อไปพัฒนาการจัดสวัสดิการในโรงพยาบาลหัวหิน โดยควรมีการพัฒนาการจัดสวัสดิการในด้านที่ไม่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น และบุคลากรควรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อความต้องการด้านต่างๆ

 

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข. [อินเตอร์เน็ต]. นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข; 2559 [เข้าถึงเมื่อ 12 เมษายน 2562]. เข้าถึงได้จาก: https://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2017/20171117-MinistryofPublicHealth.pdf

2. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. ระบบค่าตอบแทน. [อินเตอร์เน็ต]. นนทบุรี: [เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม 2562]. เข้าถึงได้จาก: https://www.ocsc.go.th/compensation

3. กรรณิการ์ เฉกแสงรัตน์. การจัดการทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง; 2553.

4. สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์. การบูรณาการในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์. กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์; 2553.

5. กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล. รายงานการวิจัย เรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ปฏิบัติงานภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย. มหาวิทยาลัยศรีปทุม; 2558. 45-46

6. สมคิด บางโม. องค์การและการจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์; 2558.

7. ภรณี มหานนท์. การประเมินประสิทธิผลขององค์กร. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์; 2539.

8. อนันต์ชัย คงจันทร์. ความผูกพันต่อองค์กร. วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2529;9(34):34-36.

9. Kanter, Rasabeth M. Commitment and Social Organizational : A Study of Commitment Machanisms in Utopain Commitment. AmericanJournal of Sociological Reviev; 1968.

10. Buchanan, Bruce II. Building organizational commitment the Socialization of managers in work organizations. Administrative Science Quarterly. December: 1974:533–546.

11. Simon, Herbert A. Administrative Behavior. New York: The Free Press; 1976.

12. Richard T. Mowday, Lyman W. Employee-Organization Linkages: The Psychology of Commitment, Absenteeism, and Turnover. New York academic Press; 1982.

13. วีรศักดิ์ สุวรรณรัตน์. ความพึงพอใจในสวัสดิการและความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานระดับปฏิบัติการ: กรณีศึกษา บริษัท เทคโนแฟบ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี. [วิทยานิพนธ์]. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา; 2554.

14. มัชฌิมา พิมพ์สิริ. ความพึงพอใจด้านสวัสดิการที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท เด็นโซ่ ประเทศไทย จำกัด [วิทยานิพนธ์]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2555.

15. จิราภรณ์ จบฤทธ์. ความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4. [วิทยานิพนธ์]. นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; 2558.

16. ภัทราภรณ์ ฮุงหวล. ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข กรณีศึกษา โรงพยาบาลบางบัวทอง. วารสารวิทยบริการ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2558:26: 51-62.

17. สุภัสสร ระงับภัย. ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในสวัสดิการกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท สิริกาญจน์ อินเตอร์เทรด จำกัด. [วิทยานิพนธ์]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร; 2559.

18. มาลี เครือทิม. ความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงาน บริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จำกัด. [วิทยานิพนธ์]. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.

19. ยุพาพันธ์ เดชจิรธรรม. ความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานการประปานครหลวง. [วิทยานิพนธ์]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2552.

20. สมจิตร จันทร์เพ็ญ. ความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน). [วิทยานิพนธ์]. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; 2557.

21. Vroom, V. H. Work and motivation. Florida: Robert E. Krieger; 1994.
เผยแพร่แล้ว
2019-08-30
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
รายงานผู้ป่วย