พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฏร์) จังหวัดเพชรบุรี

  • อรวรรณ มุงวงษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  • กุลวดี เข่งวา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คำสำคัญ: พฤติกรรมบริโภคอาหาร, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยความรู้ ปัจจัยทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 240 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

          ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา เงินที่ได้จากผู้ปกครอง อาชีพของผู้ปกครอง และรายได้ของผู้ปกครอง มีค่าเท่ากับ 0.198, 0.138, 0.218, 0.164 และ 0.201 ตามลำดับ ระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 77.57 ระดับคะแนนเฉลี่ยของทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารโดยรวมอยู่ในระดับดี ร้อยละ 87 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 70.31 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารทางบวกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง  (r=0.528, p<0.01) และทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารทางบวกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนอยู่ในระดับต่ำ (r=0.465, p<0.01) ดังนั้นปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยความรู้และปัจจัยทัศนคติที่ต่างกันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Downloads

Download data is not yet available.

ประวัติผู้แต่ง

อรวรรณ มุงวงษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

0969455058

เอกสารอ้างอิง

ภูเบศร์ สมุทรจักร และมนสิการ กาญจนะจิตรา.พฤติกรรมบริโภคนิยมในวัยรุ่นไทยและปัจจัยที่เป็นสาเหตุ. วารสารธรรมศาสตร์, 33(1).46-69.2557.

ศักดิ์อนันต์ รัตนสาครชัย. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 ในเขตอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร. วารสารอาหารและยา.22(1).61-71.2558.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2560. ค้นเมื่อ 2 พฤษภาคม 2562. http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านสังคม/สุขภาพ/พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร. 2561.

ปวีณภัทร นิธิตันติวัฒน์ และวรางคณา อุดมทรัพย์, พฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่นไทย ผลกระทบและแนวทางแก้ไข.วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี,28(1).122 -128.2560.

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข .แผนยุทธศาสตร์สุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ด้านส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2559.2559.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.การสำรวจภาวะทุพโภชนาการของเด็กไทยพ.ศ. 2562. ค้นเมื่อ 12 พฤษภาคม 2562. https://www.thaihealth.or.th.2562.

สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. สถานการณ์ภาวะโภชนาการของประเทศปี2555.ค้นเมื่อ 6 พฤษภาคม 2562.http://nutrition.anamai.moph.go.th/temp/files/สถานการณ์ภาวะโภชนาการของประเทศ_ปี2555.pdf.2555.

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อปี 2560 - 2564. ค้นเมื่อ 14 พฤษภาคม 2562.https://www.plan.ddc.moph.go.th.2558.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มงานควบคุมโรค. รายงานอัตราการตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง. ค้นเมื่อ 4 พฤษภาคม 2562,http://www.pbro.moph.go.th.2556.

ทัศนา ศิริโชติ. ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.2555.

เกียรติพงษ์ เขื่อนรอบเขต. การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีวิทยา 2. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.2556.

มโนลีศรี เปารยะเพ็ญพงษ์. พฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 3(1). 109-126.2559.

Yamane, Taro.1973. Statistics: An Introductory Analysis. Third editio. Newyork : Harper and Row Publication.

สิริกันย์ แก้วพรหม.พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครนครศรีธรรมราช. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.2549.

Bloom, B.S. (1971). Handbook of formative and summative evaluation of student learning. New York: McGraw-Hall.1971.

เอกพล บุญช่วยชู. ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี. 10(2).165-179.2559.

ชิราวุธ ปุญณวิช และคณะ. พฤติกรรมการบริโภคอาหารในนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 โรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี.2559.

จิราภรณ์ เรืองยิ่ง, สุจิตรา จรจิตร, และกานดา จันทร์แย้ม. พฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่นในจังหวัดสงขลา : การสังเคราะห์องค์ความรู้และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร. วารสารศิลปะศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่.8(1).245-256.2559.

ศลาลิน ดอกเข็ม. การบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมตอนต้นในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิต พัฒนาบริหารศาสตร์.2554.

เผยแพร่แล้ว
2020-06-25
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
นิพนธ์ต้นฉบับ