การพัฒนาแนวปฏิบัติการเยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ของพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลหัวหิน

Authors

  • จารุณี ตั้งใจรักการดี งานห้องผ่าตัด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหัวหิน

Abstract

การเยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดเป็นบทบาทสาคัญของพยาบาลห้องผ่าตัด การเยี่ยมผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล ในระยะก่อนผ่าตัดขณะที่ผู้ป่วยและครอบครัวต้องเผชิญกับความวิตกกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัด การเยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดจะช่วยลดความวิตกกังวล บรรเทาความเจ็บปวด ส่งเสริมการฟื้นหาย และป้องกันภาวะแทรกซ้อนทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด พยาบาลห้องผ่าตัดต้องใช้ทักษะการให้ความรู้ คำแนะนำ การอธิบาย การทวนสอบความรู้เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผู้ป่วยและครอบครัวก่อนเข้ารับการผ่าตัด ตลอดจนให้ความสำคัญในการค้นหาปัญหาและประเมินความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดด้วยความละเอียดรอบคอบ รวมทั้งค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความรู้สึกวิตกกังวล การนำกระบวนการพยาบาลมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการพยาบาลอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการผ่าตัด เพื่อให้การพยาบาลอย่าง เหมาะสมกับผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยหลังผ่าตัดสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างใกล้เคียงปกติ ตลอดจนนาผลลัพธ์ทางการพยาบาลมาใช้ปรับปรุงคุณภาพการพยาบาลห้องผ่าตัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

References

Atkinson, L., & Nancy, H. F. (2012).Operating room technique (12thed). New York: Mosby.

ยุวดี วัดแก้ว และอาภา เติมเกาะ. (2551). ผลการเยี่ยมของพยาบาลห้องผ่าตัดที่มีต่อความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวและความวิตกกังวลของ
ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี. เพชรบุรี: โรงพยาบาลเพชรบุรี

งานเวชระเบียน งานห้องผ่าตัด กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลหัวหิน, 2558 – 2560.

Phillips NM. Berry & Kohn’s. operating room technique.12th ed. St. Louis (MO): Mosby Elsevier; 2013

The Thai Perioperative Nurses Association. Perioperative Nurse Competencies. Bangkok: Wetchasan Printing House;
2011. (in Thai)

Rothrock JC, Alexander SM. Alexander’s surgical procedures. 14th ed. Canada: St. Louis Mosby; 2011.

Nehme J. et al. The use of multimedia consent programs for surgical procedures: A systematic review. Surgl Innov 2015; 20:13 - 23.

Downloads

Published

2019-02-28

How to Cite

ตั้งใจรักการดี จ. (2019). การพัฒนาแนวปฏิบัติการเยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ของพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลหัวหิน. Hua Hin Medical Journal, 3(1), 1–6. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/175171

Issue

Section

Review article