ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนท่ามะขามวิทยา ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

  • บรรพต โหมงโก้ว รพ.สต.ดอนทราย
คำสำคัญ: ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก, ทัศนคติในการดูแลสุขภาพช่องปาก, พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช่องปาก

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Study) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนท่ามะขามวิทยา และ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนท่ามะขามวิทยา โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนท่ามะขามวิทยา จำนวน 146 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และมีค่าความเที่ยง 2 ด้านดังนี้ ด้านความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก เท่ากับ 0.77 และด้านทัศนคติในการดูแลสุขภาพช่องปาก เท่ากับ 0.76 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติในการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันผลการวิจัยพบว่า 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก ทัศนคติในการดูแลสุขภาพช่องปาก และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากอยู่ในระดับสูง 2. ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก ทัศนคติในการดูแลสุขภาพช่องปาก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนท่ามะขามวิทยา ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = 0.763, p-value <0.01) c และ (r = 0.894, p-value <0.01) ตามลำดับจากผลการวิจัยที่ได้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรมีการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักเรียน โดยเฉพาะในเรื่องการพบทันตบุคลากร และเรื่องการแปรงฟันควรแปรงฟันอย่างน้อย ประมาณ 2 – 3 นาที และส่งเสริมทัศนคติในทางบวก ในเรื่องการใช้ไหมขัดสามารถช่วยลดการเกิดโรคฟันผุ และการพบทันตบุคลากรเมื่อพบว่าตัวฟันมีจุดสีดาหรือสีน้ำตาลเพื่อลดรอยโรคการเกิดโรคฟันผุ ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย. รายงานผลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประเทศไทย ; 2555.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี. ดำเนินการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพของเด็กอายุ 0 – 12 ปี: กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ; 2559 (อัดสำเนา).

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทราย. รายงานอนามัยโรงเรียน การตรวจสภาวะทันตสุขภาพ;2559.

การประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 4. กรุงเทพ. สุขภาพช่องปากดี มีสุขภาพเยี่ยมทุกช่วงวัย;2559.

ธัญญาภรณ์ อุทร ; 2556 ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กมัธยมศึกษาตอนต้นอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ชมนาด ทับศรีนวล ; 2550 ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ศุภกร ศิริบุร ; 2558 ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ของปัจจัยกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปากด้วย PRECEDE Framework ของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

Traindis , ; 1971.อ้างถึงในจุฬาภรณ์ โสตะ; 2554.
เผยแพร่แล้ว
2019-02-28
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
รายงานผู้ป่วย