การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

Authors

  • ฐิติมา ชูใหม่ นักวิชาการสาธารณสุข

References

ปราโมทย์ ประสาทกุล, ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์.วิกฤตการณ์พัฒนาการเด็กไทย. 2549:1

สกาวรัตน์ เทพรักษ์, ภภัสสร มุกดาเกษม,จรรยา สืบนุช,จารุณี จตุรพรเพิ่ม. การศึกษาปัจจัยด้านการเลี้ยงดูของผู้ปกครองและการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตสาธารณสุขที่ 4 และ5. ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี. (รายงานการวิจัย) ราชบุรี, 2557.

ลัดดา เหมาะสุวรรณ และคณะ.โครงการวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย; เล่ม 1 หาดใหญ่:ลิมบราเดอร์การพิมพ์, 2547.

งานอนามัยแม่และเด็ก. สานักส่งเสริมสุขภาพ. กรมอนามัย.รายงานการสำรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปี 2550 (เอกสารเพื่อทราบ) 2550.

โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับปรับปรุง 21 ม.ค.57):1

สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. การศึกษาปฐมวัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต .กรุงเทพมหานคร.2550:2-3

การประเมินการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย. สืบค้นเมื่อ 1 เมษายน 2559 จาก :http://k4ds.psu.ac.th/pp57/FileDownload/

สมชาย ดุรงค์เดช. โภชนาการและความสัมพันธ์ของจิตวิทยาสังคมต่อการพัฒนาด้านสติปัญญาของเด็กในเขตเมือง, 2543. (เอกสารอัดสำเนา)

พัฒนาการมนุษย์. (2559). พัฒนาการมนุษย์. สืบค้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559, จาก :http://youknow.50webs.com/gp3.html.

จุฑามาส วรโชติกาจร. พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม. ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก เล่ม 3 การดูแลเด็กสุขภาพดี. พิมพ์ครั้งที่ 1 บริษัท บียอนต์ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จากัด. 2556 : 54-55.

รติชน พีรยสถ์. การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร:หจก. เอมีเทรดดิ้ง.2543:65-94.

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย. 2558:10

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย. (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย. สืบค้นเมื่อ 29 สิงหาคม 2559, จาก
:http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=kimmattic&month=112007&date=19&group=1&gblog=5.

Downloads

Published

2019-02-28

How to Cite

ชูใหม่ ฐ. (2019). การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย. Hua Hin Medical Journal, 1(2), 18–33. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/175062

Issue

Section

Review article