ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงใน ชุมชนบ่อฝ้าย ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  • สิทธิพร เสียงใหญ่ นักวิชาการสาธารณสุข
คำสำคัญ: พฤติกรรมการดูแลตนเอง, ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง, ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง, แรงสนับสนุนทางสังคม, การรับรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความ ดันโลหิตสูง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จานวน 106 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติไคสแควร์ สถิติสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพียร์สันและการวิเคราะห์การ ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า พบว่า ปัจจัยทางชีวสังคมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ อายุ สถานภาพการสมรส อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและระดับความดันโลหิต โดยการรับรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตัวแปรที่สามารถทำนายพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ ตัวแปรการรับรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงโดยสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการดูแล ตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้ร้อยละ 10.7 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย นักสุขศึกษาควรเลือกใช้สื่อสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพสำหรับ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงให้เหมาะสมกับช่วงอายุ เช่น ผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้น ควรใช้สื่อประเภท สื่อผสม มีรูปแบบการสอนลักษณะเป็นกลุ่มการเรียนรู้ สื่อที่ใช้ควรมีขนาดใหญ่เพื่อให้เห็นภาพและ ตัวอักษรได้ชัดเจน มีตัวอักษรที่อ่านง่าย มีภาพประกอบเพื่อการอธิบายให้ผู้ป่วยได้มีความเข้าใจง่าย เพื่อ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และควรจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สาหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เพื่อให้เกิดการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นตนเองในเรื่องการดูแลสุขภาพ ทำให้ผู้ป่วยเกิดการปฏิบัติในเรื่อง การดูแลตนเองด้วยความตั้งใจและความสนใจ

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

คณะกรรมการอานวยการจัดทาแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ. แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กรุงเทพฯ; 2559.

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. การจัดลาดับความสาคัญของปัญหาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจาปี 2558.ม.ป.ท.; 2558.

โรงพยาบาลหัวหิน. สรุป 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2558. ม.ป.ท.; 2558.

สุดารัตน์ รสโสดา, สุไรดา ศรีอุทารวงศ์. รายงานการประชุมเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอหัวหินเรื่องสถิติโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอาเภอหัวหิน. ม.ป.ท.; 2558

จันทนี เปี่ยมนุ่ม. พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง กิ่งอาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี.[วิทยานิพนธ์ริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต]. กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2557.90 หน้า

สุธาทิพย์ รุ่งเรืองอนันต์. พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มารับบริการในคลินิกความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลนครปฐม. [วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต], กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2558. 114 หน้า

สุภรณ์ สุขพรั่งพร้อม. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง อาเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม. [วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต]. กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2557. 146 หน้า

ศิริมา มิตรเกษม. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ โรงพยาบาลตารวจ.
[วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัญฑิต].กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;2557. 128 หน้า

อารักขา ใจธรรม. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาล จตุรพิตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด. [วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต], กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2557. 136 หน้า

อุบลรัตน์ จินดาวณิชย์. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ โรงพยาบาลเสาไห้จังหวัดสระบุรี. [วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต], กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2557. 145 หน้า

World Health Organization & International Society of Hypertentsion. World Health Organization - International
Society of Hypertentsion guidelines for the management of hypertension. Journal of Hypertension 2011;17:151-183.
เผยแพร่แล้ว
2019-02-28
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
รายงานผู้ป่วย