การพัฒนาชุดอุปกรณ์เบาะรองขาเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ ในผู้ป่วยกระดูกต้นขาหักที่ดึงแนวกระดูกภายนอก

  • จินตนา วิชญเศรณี พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
  • ดวงฤทัย พงศ์ทรัพย์การุณ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
คำสำคัญ: อุปกรณ์เบาะรองขา, การเกิดแผลกดทับ, ผู้ป่วยกระดูกต้นขาหักที่ดึงแนวกระดูกภายนอก

บทคัดย่อ

การวิจัยและพัฒนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดอุปกรณ์เบาะรองขาเพื่อป้องการเกิดแผลกดทับใน ผู้ป่วยกระดูกต้นขาหักที่ดึงแนวกระดูกภายนอก โดยการพัฒนาชุดอุปกรณ์เบาะรองขา ทดสอบประสิทธิภาพ ด้วยการทดลองใช้งานจริงกับผู้ป่วยกระดูกต้นขาหักที่ดึงแนวกระดูกภายนอก ประเมินผลการใช้งาน โดยการ ใช้แบบประเมินความเสี่ยงการเกิดแผลกดทับของบราเดนและแบบสอบถามความพึงพอใจของบุคคลากรทาง การแพทย์และผู้รับบริการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณา ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาชุดอุปกรณ์เบาะรองขามีประสิทธิภาพในการลดการเกิดแผลกดทับได้ ร้อยละ 100 และบุคลากรทางการแพทย์เกิดความพึงพอใจในชุดอุปกรณ์ในระดับมากที่สุดร้อยละ 95 ส่วน ผู้ป่วยเกิดความพึงพอใจในชุดอุปกรณ์ในระดับมากที่สุดร้อยละ 98 จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะให้พัฒนาชุดอุปกรณ์เบาะรองขาเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วย กระดูกต้นขาหักที่ดึงแนวกระดูกภายนอกให้เหมาะสมตามขนาดและความยาวขาของผู้ป่วย

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

จิณพิชญ์ชา มะมม.บทบาทพยาบาลกับแผลกดทับ:ความท้าทายในการป้องกันและการดูแล. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต; 2555.

ชมรมพยาบาลออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย. การประชุมวิชาการชมรมพยาบาลออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒. พิมพ์ครั้งที่ ๒ กรุงเทพมหานคร: N P Press Limited Partnership;2550.

นันทสิริ แสงสว่าง และ สุพรรณี นาจารย์. การใช้เบาะน้าเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก.โรงพยาบาลพิจิตร:
โรงพยาบาลพิจิตร; 2554

วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ์ และคณะ. ออร์โธปิดิกส์. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: โฮลิสติกพับลิชซิ่ง จากัด; 2550.

สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก. ชีววิทยาของกระดูก. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จามจุรีโปรดักท์; 2553.

สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก. วิทยาศาสตร์การแพทย์ของกระดูก เซลล์ต้นกาเนิดและวิศวกรรมเนื้อเยื่อ. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย; 2550.

สถิติ. ผู้ป่วยที่มาตรวจที่ห้องตรวจโรคกระดูก:โรงพยาบาลหัวหิน; 2554-2556.

แบบประเมินความเสี่ยงการเกิดแผลกดทับ(The Barden and Nurton Scales are better risk Prediction) ของบราเดน
เผยแพร่แล้ว
2019-02-28
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
รายงานผู้ป่วย