ความเหมาะสมของการห่อแผ่นประคบร้อน งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวหิน

  • ศุภรานันท์ เรืองพุก นักกายภาพบาบัด
  • สุทธชัย ใจบาล นักกายภาพบาบัดปฏิบัติการ
  • ณัฐนันท์ แซ่ตั้ง นักกายภาพบาบัดชานาญการ
คำสำคัญ: แผ่นประคบร้อน, กายภาพบำบัด, การห่อแผ่นประคบร้อน

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเหมาะสมของจานวนชั้นผ้าขนหนูห่อแผ่น ประคบร้อนที่ให้อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการรักษา อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง คือ ผ้าขนหนูชนิดผ้าฝ้ายร้อย เปอร์เซ็นต์ ขนาด 30x54นิ้ว แผ่นประคบร้อนขนาด 11x19นิ้ว หม้อต้มที่อุณหภูมิ 73-80 องศาเซลเซียส แท่งวัดอุณหภูมิ และแบบบันทึกอุณหภูมิ เก็บข้อมูลด้วยการทดลองกับผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังซึ่งเข้ามารับ การรักษาทางกายภาพบำบัดจำนวน 9 คน ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2556 ถึง วันที่ 27 กันยายน 2556 ทำ การห่อแผ่นประคบร้อนด้วยผ้าขนหนูที่จำนวนชั้นต่างกัน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา คือ ค่าเฉลี่ย ผลการวิจัย พบว่าความเหมาะสมของจำนวนชั้นผ้าขนหนูที่ใช้ในการห่อแผ่นประคบร้อน คือผ้าขนหนูจำนวน 10 ชั้น ให้อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการรักษาทางกายภาพบำบัดมากที่สุด คืออยู่ในช่วง อุณหภูมิ 40 – 45 องศาเซลเซียส ส่วนแผ่นประคบร้อนที่ถูกห่อด้วยผ้าขนหนูจำนวน 6 ชั้น มีอุณหภูมิที่ไม่ เหมาะสมต่อการรักษาทางกายภาพบำบัด เนื่องจาก อุณหภูมิที่ได้เป็นอุณหภูมิที่สูงเกินไป เสี่ยงต่อภาวะ ผิวหนังไหม้จากความร้อน และแผ่นประคบร้อนที่ถูกห่อด้วยผ้าขนหนูจำนวน 14 ชั้น อุณหภูมิที่ได้น้อยเกินไป ทำให้ได้ผลการรักษาทางกายภาพบำบัดไม่ดีเท่าที่ควร ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ควรมีการใช้ผ้าขนหนูที่ใช้ในการห่อแผ่นประคบร้อนจำนวน 10 ชั้น เพื่อ ป้องกันภาวะผิวหนังไหม้จากการรักษาด้วยแผ่นประคบร้อน ที่แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวหิน

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

ธาริณี ขันธวิธิ. (ม.ป.ป.). การตรวจวัดประสิทธิภาพแผ่นประคบความร้อนของงานกายภาพบาบัด โรงพยาบาลกลาง.
สืบค้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน, 2556, จากเว็บไซด์โรงพยาบาลกลาง :http://www.klanghospital.go.th

ประเสริฐ สกุลศรีประเสริฐ. (ม.ป.ป.). ร้อน เย็นลดปวด. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน,2556, จาก : http://www.pt.mahidol.ac.th

ทะเบียนการให้บริการงานกายภาพบาบัดโรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2554

ทะเบียนการให้บริการงานกายภาพบาบัดโรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2555

ทะเบียนการให้บริการงานกายภาพบาบัดโรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2556

พรระวี เต็งอานวย. (ม.ป.ป.). เครื่องมือทางกายภาพบาบัด. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน, 2556, จาก:
http://medtu5.info/med/uploads/article/PDF/MODAL(1).pdf.

M.A. khan, B.Jamnadas-Khoda, M.Gorman, E.West, S.Jay, K.Zafeiris, S.J.Ghosh. (2011). Iatrogenic burn from the use
of hot packs in paraplegic insensate patients. ELSEVIER, 42(6),64-65.
เผยแพร่แล้ว
2019-02-28
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
รายงานผู้ป่วย