การสร้างวัสดุดูดซับเสียงจากกระดาษใช้แล้วในสำนักงาน

  • วรรณรา ชื่นวัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • วรุตม์ ศุภกิจเสรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คำสำคัญ: วัสดุดูดซับเสียง, กระดาษที่ใช้แล้ว, กระดาษดูดซับเสียง

บทคัดย่อ

การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพแผ่นวัสดุดูดซับเสียงที่สร้างจากกระดาษที่ ใช้แล้ว โดยการประดิษฐ์วัสดุดูดซับเสียงจากกระดาษใช้แล้ว ทำการตรวจหาประสิทธิภาพและ วิเคราะห์ ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ผลการวิจัยพบแผ่นวัสดุดูดซับเสียงที่สร้างขึ้นความถี่ที่ 50Hzสามารถลดระดับความดังเสียงได้ 4.3dB(A)(ร้อยละ 93.0)ความถี่ที่ 100 Hz แผ่นวัสดุดูดซับเสียงที่สร้างขึ้นสามารถลดระดับความดังเสียงได้ที่ 7.0dB(A)(ร้อยละ 90.0)ความถี่ที่ 150 Hz แผ่นวัสดุดูดซับเสียงที่สร้างขึ้นสามารถลดระดับความดังเสียงได้ที่ 11.2dB(A)(ร้อยละ 86.0)ความถี่ที่ 200 Hz แผ่นวัสดุดูดซับเสียงที่สร้างขึ้นสามารถลดระดับความดังเสียงได้ที่ 14.5dB(A)(ร้อยละ 83.0) ความถี่ที่ 250 Hz แผ่นวัสดุดูดซับเสียงที่สร้างขึ้นสามารถลดระดับความดังเสียงได้ ที่ 13.2dB(A) (ร้อยละ 84.0) และความถี่ที่ 300Hz แผ่นวัสดุดูดซับเสียงไม่สามารถดูดซับเสียงได้ ดังนั้นควรปรับปรุงวิธีการขึ้นรูปแผ่นวัสดุดูดซับเสียงให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นเพื่อพัฒนาต่อให้ เทียบเท่ากับวัสดุในท้องตลาดได้ซึ่งจะส่งผลให้แผ่นดูดซับเสียงจากกระดาษเหลือใช้สามารถใช้เป็นวัสดุ ทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ขยะเหลือใช้ประเภทกระดาษในสำนักงานได้ เป็นอย่างดี

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ.(2530).ความผิดปกติของการได้ยิน.พิมพ์ครั้ง 1.ขอนแก่น: โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ ออฟเซ็น.

กาญจนา นาถะพินธุ. (2533). การศึกษาวิจัยปัญหาเสียงรบกวนในชุมชนเมืองขอนแก่น.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ปรียา อนุพงษ์องอาจ. (2553). การพัฒนาชุดทดลองเรื่อง การกาทอนของคลื่นในท่ออากาศ.
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัย
รังสิต, 5(2), 5-19.

เพรียวพันธ์ สิริวัลย์ภักดี. (2543). การสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินชั่วคราวเนื่องจากสัมผัสเสียงรบกวนอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา โรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสาเร็จแบบแรงเหวี่ยง.วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ปรียา อนุพงษ์องอาจ. (2550). ความเข้มเสียงที่ระยะต่างกัน. สืบค้นเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558, จาก http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/0/287/6/17/rmutphysics/

มนัญญ์ชยาชูวงศ์เลิศ(2550). การศึกษาวิจัยแผ่นวัสดุดูดซับเสียงจากกระดาษ A4 เหลือใช้. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตภาควิชา
สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

ธนาวัฒน์ รักกมล. (2557). ความเป็นไปได้ในการผลิตวัสดุดูดซับเสียงจากลังกระดาษผสมกับถุงกระดาษเหลือใช้ของโรงงานอาหารทะเลแช่แข็ง. วิศวสารลาดกระบัง, 31(1), 25-30

สุปัญญา บุญประสิทธิ์. (2557). ขอบเขตบนของพลังงานสถานะพื้นที่ของสสารประเภทเฟอร์มิออนใน 2 มิติ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตภาควิชาฟิสิกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

สุนันทา พลปัถพี. (2542). โรคหูตึงเหตุอาชีพ ตาราอาชีวเวชศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : หจก. เจ เอสเคการพิมพ์.

สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ. (2548). พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า. สืบค้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558, จาก
http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/201/sattlelite/8.htm
เผยแพร่แล้ว
2019-02-28
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
รายงานผู้ป่วย