ความรู้และทัศนคติของเภสัชกรโรงพยาบาลในการใช้ยาโอปิออยส์ สำหรับจัดการความปวดจากโรคมะเร็ง

Main Article Content

Naiyana Pacharapaisarn

Article Details

How to Cite
1.
Pacharapaisarn N. ความรู้และทัศนคติของเภสัชกรโรงพยาบาลในการใช้ยาโอปิออยส์ สำหรับจัดการความปวดจากโรคมะเร็ง. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Aug. 14 [cited 2024 Jul. 19];23(2):63-74. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139997
Section
รายงานการวิจัย