การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์สารเคมีกำจัดแมลงชนิดไตรคลอร์ฟอนและดีดีที ในปลาแห้งและปลาเค็ม โดยเทคนิคแก็สโครมาโทกราฟฟี-แมสสเปคโทรมิเตอร์

Main Article Content

Janya Baoban
Payom Norsiri
Anusorn Didsawam

Article Details

How to Cite
1.
Baoban J, Norsiri P, Didsawam A. การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์สารเคมีกำจัดแมลงชนิดไตรคลอร์ฟอนและดีดีที ในปลาแห้งและปลาเค็ม โดยเทคนิคแก็สโครมาโทกราฟฟี-แมสสเปคโทรมิเตอร์. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 14 [cited 2024 Apr. 25];23(2):45-53. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139991
Section
รายงานการวิจัย