การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์สารเคมีกำจัดแมลงชนิดไตรคลอร์ฟอนและดีดีที ในปลาแห้งและปลาเค็ม โดยเทคนิคแก็สโครมาโทกราฟฟี-แมสสเปคโทรมิเตอร์

Main Article Content

Janya Baoban
Payom Norsiri
Anusorn Didsawam

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
รายงานการวิจัย