ผลลัพธ์ทางคลินิกและทางเศรษฐศาสตร์ของการประสานรายการยาแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

Main Article Content

Sumalee Torchu
Nilwan Upakdee

Article Details

How to Cite
1.
Torchu S, Upakdee N. ผลลัพธ์ทางคลินิกและทางเศรษฐศาสตร์ของการประสานรายการยาแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Aug. 14 [cited 2024 Jul. 13];23(2):34-4. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139988
Section
รายงานการวิจัย