สถานการณ์การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในยาแผนโบราณ และยาจากสมุนไพร ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2558

Main Article Content

Sirada Pongmuengmoon
Nathaporn Kraykerng
Wisitsak Wuthiadirek

Article Details

How to Cite
1.
Pongmuengmoon S, Kraykerng N, Wuthiadirek W. สถานการณ์การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในยาแผนโบราณ และยาจากสมุนไพร ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2558. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 14 [cited 2024 Apr. 13];23(2):25-33. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139986
Section
รายงานการวิจัย