ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของผู้บริโภคใน ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ต่อการปนเปื้อนของสารเคมียาฆ่าแมลงในผักและผลไม้สด

Main Article Content

Loamsalai Wongjanta
Parichad Kanyaboon
Temsiri Kenkum
Rapeepong Leahawiroth

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
รายงานการวิจัย