ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของผู้บริโภคใน ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ต่อการปนเปื้อนของสารเคมียาฆ่าแมลงในผักและผลไม้สด

Main Article Content

Loamsalai Wongjanta
Parichad Kanyaboon
Temsiri Kenkum
Rapeepong Leahawiroth

Article Details

How to Cite
1.
Wongjanta L, Kanyaboon P, Kenkum T, Leahawiroth R. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของผู้บริโภคใน ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ต่อการปนเปื้อนของสารเคมียาฆ่าแมลงในผักและผลไม้สด. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Aug. 14 [cited 2024 Jul. 20];23(2):18-24. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139983
Section
รายงานการวิจัย