การศึกษาแนวทางการกำหนดเงื่อนไขการใช้วัตถุเจือปนอาหารของประเทศไทยโดยใช้หลักการประเมินการได้รับสัมผัส : กรณีศึกษาซัยคลาเมตและสติวิออลไกลโคไซด์

Main Article Content

Chitra Settaudom

Article Details

How to Cite
1.
Settaudom C. การศึกษาแนวทางการกำหนดเงื่อนไขการใช้วัตถุเจือปนอาหารของประเทศไทยโดยใช้หลักการประเมินการได้รับสัมผัส : กรณีศึกษาซัยคลาเมตและสติวิออลไกลโคไซด์. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Aug. 6 [cited 2024 Jun. 26];20(1):62-75. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138517
Section
รายงานการวิจัย