การศึกษาจุดเสี่ยงของเส้นทางการกระจายนมและการควบคุมคุณภาพนมโรงเรียน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Main Article Content

Jarurath Padthong

Article Details

How to Cite
1.
Padthong J. การศึกษาจุดเสี่ยงของเส้นทางการกระจายนมและการควบคุมคุณภาพนมโรงเรียน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 6 [cited 2024 Apr. 13];20(1):48-61. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138515
Section
รายงานการวิจัย