การลดความเสี่ยงและลดอันตรายจากสารเคมีกำจัดแมลงในผัก ผลไม้ จากพื้นที่ปลูกสู่ผู้บริโภคด้วยชุดทดสอบสารเคมี และการจัดการผักผลไม้ปลอดภัย

Main Article Content

นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย
ลักษณา ลือประเสริฐ
อัจจิมา ทองบ่อ
สาครรัตน์ มนโมรา
น้อย ทองสกุลพานิชย
บุษบง จเร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Review Article