การลดความเสี่ยงและลดอันตรายจากสารเคมีกำจัดแมลงในผัก ผลไม้ จากพื้นที่ปลูกสู่ผู้บริโภคด้วยชุดทดสอบสารเคมี และการจัดการผักผลไม้ปลอดภัย

Main Article Content

นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย
ลักษณา ลือประเสริฐ
อัจจิมา ทองบ่อ
สาครรัตน์ มนโมรา
น้อย ทองสกุลพานิชย
บุษบง จเร

Article Details

How to Cite
1.
โพธิ์พัฒนชัย น, ลือประเสริฐ ล, ทองบ่อ อ, มนโมรา ส, ทองสกุลพานิชย น, จเร บ. การลดความเสี่ยงและลดอันตรายจากสารเคมีกำจัดแมลงในผัก ผลไม้ จากพื้นที่ปลูกสู่ผู้บริโภคด้วยชุดทดสอบสารเคมี และการจัดการผักผลไม้ปลอดภัย. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 6 [cited 2024 Jun. 14];20(1):8-13. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138500
Section
Review Article