Published: 2016-01-26

การศึกษาประสิทธิภาพการตรวจตาบอดสีโดยการใช้ Application Program Ishihara Color Test จาก iPad 3 เปรียบเทียบกับ Standard Ishihara Test แบบเดิม

นายแพทย์นวชน สิริกาญจนพล, รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์

10-15

การรับรู้และพฤติกรรมในการดูแลตนเองของผู้ป่วยต้อหิน

จิรัชยา เจียวก๊ก, สุภาวี หมัดอะด้ำ, อัสมา เกษตรกาลาม์

29-45

Update Diabetic Macular Edema Management

อาจารย์นายแพทย์ไพบูลย์ บวรวัฒนดิลก บวรวัฒนดิลก

46-53

Prostaglandin Associated Periorbitopathy in Patient with Short Term Fixed-Combination Prostaglandin Analogs Use

แพทย์หญิงรวิวาร จารุเกษตรพร, นายแพทย์อนุวัชร์ พฤทธิพงศ์สิทธิ์, แพทย์หญิงทิพย์นภา พัฒนธำรงเกษม, แพทย์หญิง Mrinmoyee Bordoloi, แพทย์หญิงณฐมน ศรีสำราญ, รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงมัญชิมา มะกรวัฒนะ

1-9