การศึกษาประสิทธิภาพการตรวจตาบอดสีโดยการใช้ Application Program Ishihara Color Test จาก iPad 3 เปรียบเทียบกับ Standard Ishihara Test แบบเดิม

Main Article Content

นายแพทย์นวชน สิริกาญจนพล
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์

Abstract

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการตรวจตาบอดสีเขียวแดงชนิดเป็นแต่กำเนิดโดยใช้ application

program Ishihara color test จาก iPad 3 เปรียบเทียบกับstandard Ishihara test แบบเดิมซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายว่าสามารถใช้ทดแทนกันได้หรือไม่

รูปแบบการศึกษา: cross-sectional descriptive study

ผลการศึกษา: จากผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมด 350 คน (เพศชาย 136 คน และเพศหญิง 214 คน) อายุระหว่าง 7 ปี

ถึงอายุ 85 ปี ผลการศึกษาพบเพศชายมีภาวะตาบอดสีแดงเขียวด้วยการตรวจโดยใช้ standard Ishihara test

แบบเดิม 2 คนจาก 136 คน (1.5%) และพบความผิดปกติจากการตรวจโดยใช้ application programe ishihara color test จาก iPad 3 จำนวน 5 คน (3.7 %) ซึ่งรวมถึง 2 คนที่ตรวจพบผิดปกติด้วย standard Ishihara test ในขณะที่ไม่พบภาวะตาบอดสีแดงเขียวในเพศหญิงจากการตรวจทั้งสองวิธี

สรุป: การตรวจตาบอดสีเขียวแดงชนิดเป็นแต่กำเนิดสามารถใช้ application program Ishihara color test จากiPad 3 เป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นได้ โดยเมื่อพบความผิดปกติควรตรวจด้วย standard Ishihara test เพื่อยืนยันผลการตรวจอีกครั้ง

 

Comparative Study of Effectiveness Between Ishihara Color Test

Program from iPad 3 and Traditional Standard Ishihara Test

 

Objective: To evaluate the effectiveness between Ishihara color test program from iPad 3 and traditional standard ishihara test in screening red-green color vision defect

Design: Prospective cross-sectional descriptive study

Methods: Students in grade 3-6 of Bengklaoyond-School, Pathumthani and the relatives of patient inThammasat hospital were included in the study. Both groups were subjected to color vision evaluation by Ishihara pseudoisochromatic plates (24 plates), color test application of ipad 3

Results: A total of 350 participants were examined (136 males and 214 females) aged 7 to 85 years . Two (1.5%) of the male population had red-green color vision defect tested by standard Ishihara testand five (3.7%) of the male population had red-green color vision defect tested by color test application of ipad 3, while none of the female was found red-green color vision defect by the both methods.

Conclusion: The application program Ishihara color test of iPad 3 can use for screening the congenital redgreen color vision defect and should to confirmed by standard Ishihara test if the abnormality was found.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Original Study