Return to Article Details การเปรียบเทียบระดับน้ำตาลสะสมของผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวาน ขึ้นจอประสาทตากับผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล