บทบาทพยาบาลในการดูแลโภชนาการสำหรับผู้ป่วยวิกฤต

ผู้แต่ง

  • จันทร์ทิรา เจียรณัย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเททคโนโลยีสุรนารี https://orcid.org/0000-0002-7566-6160
  • ไตรภพ ปิดตานัง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • นุชพร ดุมใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

บทบาทพยาบาล , โภชนาการ, ผู้ป่วยวิกฤต

บทคัดย่อ

การดูแลด้านโภชนาการในผู้ป่วยวิกฤตเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตส่วนมากจะพบว่ามีภาวะทุพโภชนาการ เป็นผลมาจากพยาธิสภาพของโรคที่เป็นอยู่ เป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อความจำเป็นของร่างกาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย อันได้แก่ ใช้ระยะเวลาในการรักษาที่ยาวนานขึ้น ผู้ป่วยไม่สามารถหย่าเครื่องช่วยหายใจได้ เสี่ยงต่อการติดเชื้อในโรงพยาบาลและมีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ดังนั้น การเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยวิกฤตจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมาก การติดตามภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยวิกฤตจะช่วยป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ และช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นหายจากภาวะวิกฤตได้เร็วขึ้น บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอพยาธิสรีรภาพของการเจ็บป่วยต่อภาวะทุพโภชนาการและแนวทางการดูแลโภชนาการสำหรับผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับพยาบาลในดูแลภาวะโภชนาการของผู้ป่วยวิกฤต และมีสมรรถนะในการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการของผู้ป่วย  ตลอดจนสามารถให้การดูแลที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยวิกฤตได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายและฟื้นหายจากการอาการเจ็บป่วย

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

จันทร์ทิรา เจียรณัย, สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเททคโนโลยีสุรนารี

รองศาสตราจารย์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ไตรภพ ปิดตานัง, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

พยาบาลวิชาชีพ

หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นุชพร ดุมใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นิสิตปริญญาโท

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

References

ขวัญหทัย ช้างใหญ่. (2561). แนวปฏิบัติการดูแลทางโภชนาการอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยวิกฤติ. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 36(4), 25-32.

จิตอารี ตันติยาสวัสดิกุล, บัณฑิตา จาดนอก, ศรัญญา ติจะนา และธารินี เพชรรัน์. (2562). การประเมินภาวะโภชนาการผู้ป่วยในแผนกการพยาบาลศัลกรรรมและออร์โธปดิกส์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์: หอผู้ป่วย 3ข. ศรีนครินทร์เวชสาร, 34(3), 293-297.

ณัฏฐิกา ถาวงษ์เพีย, วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์ และอรพรรณ โตสิงห์. (2564). ปัจจัยทำนายภาววะทุพโภชนาการของผู้บาดเจ็บที่ได้รับการผ่าตัด. วารสารสภาการพยาบาล, 36(4). 94-113.

ธารินี เพชรรัตน์, พัสดา ภักดีกำจร, จิตอารีย์ ตันติยาสวัสดิกุล, บัณฑิตา จาดนอก, ศจีมาส แก้วโคตร, ลดาวัลย์ บูรณะปิยะวงศ์, อุราวดี เจริญไชย, ดาราวรรณ อักษรวรรณ และพลากร สุรกุลประภา. (2561). ภาวะโภชนาการของผู้ป่วยแผนกการพยาบาลศัลยกรรมและออร์โธปดิกส์. ศรีนครินทร์เวชสาร, 33(3), 241-246.

นิภาพร จันทราทิพย์. (2562). การพยาบาลเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการของผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ. วารสารวิชาการแพทย์ เขต11, 33(3), 613-628.

ปรียานุช แย้มวงษ์. (2560). อาหารที่ให้ทางสายให้อาหาร (Enteral nutrition formula). ใน ส่งศรี แก้วถนอม, บุชชา พราหมณสุทธิ์, อรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์, สิรกานต์ เตชะวณิช และอุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ (บ.ก.), พยาบาลโภชนบำบัด (Nutrition Support Nurse) (หน้า 155-162). สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย.

ปิยะวดี สุมาลัย. (2562). ผลการประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วย ในสถาบันบำราศนราดูร. วารสารหัวหินสุขใจไกลกังวล, 4(2), 57-67.

ภัทรพล คำสอนทา และสุวลี โล่วิรกรณ์. (2564). ภาวะโภชนาการของผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 14(4), 49-61.

วรมินทร์ เหรียญสุวรรณ. (2560). Enteral nutrition: Indications contraindications and route access.ใน ส่งศรี แก้วถนอม, บุชชา พราหมณสุทธิ์, อรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์, สิรกานต์ เตชะวณิช และ อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ (บ.ก.), พยาบาลโภชนบำบัด (Nutrition Support Nurse) (หน้า 135-154). สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย.

วรัทยา กุลนิธิชัย. (2562). การพยาบาลเพื่อติดตามและเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยวิกฤต. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก, 30(1), 2-16.

วารณี บุญช่วยเหลือ, ณัฐฐิญา ค้าผล และขวัญชนก เจนวีระนนท์. (2563). ภาวะทุพโภชนาการและผลกระทบในผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาล: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. วารสารเภสัชกรรามไทย, 12(2), 289-304.

วิบูลย์ ตระกูลฮุน และบุชชา พราหมณสุทธิ์. (2563). การประเมิน-คัดกรองภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วย (ผู้ใหญ่) ตามแนวความคิดเห็นใหม่ของสากล จากฟอร์ม BNT 2000 เป็น NT 2013. แพทยสารทหารอากาศ, 66(2), 14-32.

ส่งศรี แก้วถนอม. (2560). บทบาทพยาบาลโภชนบำบัด. ใน ส่งศรี แก้วถนอม, บุชชา พราหมณสุทธิ์, อรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์, สิรกานต์ เตชะวณิช และอุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ (บ.ก.), พยาบาลโภชนบำบัด (Nutrition Support Nurse) (หน้า 9-14). สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย.

สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย. (2560). คำแนะนำการดูแลทางโภชนาการในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่นอนโรงพยาบาล พ.ศ.2560 (Critical Practice Recommendation for the Nutrition management in adult hospital patient 2017). สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย. http://www.spent.or.th/uploads/event/20171219_5a38b6392af47_guidelines%20EN%20final.pdf

สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย. (2562). คำแนะนำการให้อาหารทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่นอนโรงพยาบาล พ.ศ.2562 (Critical Practice Recommendation for the parenteral nutrition management in adult hospitalized patients 2019). สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย. https://www.spent.or.th/uploads/publication/20191110_010137_5dc6ff014a159/20191127_5ddded7c7ee5a_PN%20guidelines_Edit25-11-2019.pdf

สิรกานต์ เตชะวณิช. (2560). ความต้องการพลังงาน สารอาหาร และน้ำในการให้โภชนบำบัด. ใน ส่งศรี แก้วถนอม, บุชชา พราหมณสุทธิ์, อรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์, สิรกานต์ เตชะวณิช และอุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ (บ.ก.), พยาบาลโภชนบำบัด (Nutrition Support Nurse) (หน้า 82-89). สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย.

แสงไทย ไตรวงค์, ดลวิวัฒน์ แสนโสม, และนงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์. (2561). ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับให้อาหารผ่านทางสายอย่างในผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลมุกดาหาร. วารสารโรงพยาบาลสกลนคร, 21(3), 22-33.

อัจฉรา ธาตุชัย. (2564). บทบาทพยาบาลในการประเมินภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ. วารสารพยาบาลมหาวิทยาลัยสยาม, 22(43). 137-149.

อภิวรรณ อินทรีย์ และ ดลวิวัฒน์ แสนโสม. (2562). ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกในการให้สารอาหารในผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา, 25(2). 118-137.

Blaser, A. R., Starkopf, J., Alhazzani, W., Berger, M. M., Casaer, M. P., Deane, A. M., Fruhwald, S., Hiesmayr, M., Ichai, C., & Jakob, S. M. (2017). Early enteral nutrition in critically ill patients: ESICM clinical practice guidelines. Intensive Care Medicine, 43(3), 380-398.

Elke, G., van Zanten, A. R., Lemieux, M., McCall, M., Jeejeebhoy, K. N., Kott, M., Jiang, X., Day, A. G., & Heyland, D. K. (2016). Enteral versus parenteral nutrition in critically ill patients: an updated systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Critical Care, 20(1), 1-4.

Friedli, N., Odermatt, J., Reber, E., Schuetz, P., & Stanga, Z. (2020). Refeeding syndrome: update and clinical advice for prevention, diagnosis and treatment. Current Opinion in Gastroenterology, 36(2):136-140. doi: 10.1097/MOG.0000000000000605.

Jéquier, E., & Constant, F. (2010). Water as an essential nutrient: the physiological basis of hydration. European Journal of Clinical Nutrition, 64(2), 115-123.

Milsom, S., Sweeting, J., Sheahan, H., Haemmerle, E., & Windsor, J. (2015). Naso-enteric tube placement: a review of methods to confirm tip location, global applicability and equirements. World Journal of Surgery, 39(9), 2243-2252.

Reber, E., Friedli, N., Vasiloglou, M. F., Schuetz, P., & Stanga, Z. (2019). Management of Refeeding Syndrome in Medical Inpatients. Journal of Clinical Medicine, 8(12), 2202. doi: 10.3390/jcm8122202.

Sauer, A. C., Goates, S., Malone, A., Mogensen, K. M., Gewirtz, G., Sulz, I., Moick, S., Laviano, A., & Hiesmayr, M. (2019). Prevalence of malnutrition risk and the impact of nutrition risk on hospital outcomes: results from nutrition Day in the US. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition, 43(7), 918-926.

Schlein, K. M., & Coulter, S. P. (2014). Best practices for determining resting energy expenditure in critically ill adults. Nutrition in Clinical Practice, 29(1), 44-55.

Singer, P., Blaser, A. R., Berger, M. M., Alhazzani, W., Calder, P. C., Casaer, M. P., Hiesmayr, M., Mayer, K., Montejo, J. C., & Pichard, C. (2019). ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit. Clinical Nutrition, 38(1), 48-79. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2018.08.037

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-20 — Updated on 2022-06-20

Versions