ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารความเสี่ยงของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม THE FACTORS INFLUENCING THE RISK MANAGEMENT OF PROFESSIONAL NURSES AT PHUTTHAMONTHON HOSPITAL IN NAKHONPATHOM PROVINCE

Main Article Content

สุมลรัตน์ พงษ์ขวัญ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
     การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ประสบการณ์ เจตคติการบริหารความเสี่ยงด้าน
คลินิกของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพคัดเลือกแบบเจาะจงจำนวน 36 คน โดยใช้แบบสอบถาม ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับเจตคติต่อการบริหารความเสี่ยง แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านคลินิก ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .92 และ .86 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนาและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตามวิธีของสเปียร์แมน (Spearman Rank CorrelationCoefficient) ผลการศึกษาพบว่า เจตคติต่อการบริหารความเสี่ยงโดยรวมอยู่ในระดับสูง (Mean = 4.05, SD = .41) การบริหารความเสี่ยงด้านคลินิกของพยาบาลวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 3.49, SD = .28) ช่วงอายุ การปฏิบัติงานในวิชาชีพตั้งแต่ 41 ปีขึ้นไป และประสบการณ์การท????ำงานในโรงพยาบาลพุทธมณฑลตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลพุทธมณฑล (r = .131 และ .217 ตามลำดับ) ส่วนเจตคติการบริหารความเสี่ยงไม่มีความสัมพันธ์กับการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลพุทธมณฑล อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผลการศึกษาเสนอแนะว่าพยาบาลวิชาชีพที่อายุมากกว่า 41 ปี และมีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล พุทธมณฑลเฉลี่ย 10 ปีขึ้น ควรเป็นบุคคลที่ร่วมคิดวางแผนการบริหารความเสี่ยง ถ่ายทอดความรู้และขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร

 

Abstract
     The purpose of this study was to investigate relationship between age, experience, attitudes, and clinical risk management of professional nurses in Phutthamonthon Hospital, NakhonPathom province.The purposive sampling was used to recruit 36 professional nurses into the study. Attitudes towards Risk Management Questionnaire and Clinical Risk Management Questionnaire were utilized for data collection.The Conbach’s alpha coefficients of these scales were .92 and .86, respectively. Descriptive statistics and Spearman rank correlation coefficient were employed to analyze data. The research result were as follows: 1) Attitude toward overall risk management was at high level (Mean = 4.05, SD = .41); 2) The clinical risk management of professional nurses was at a moderate level (Mean = 3.49, SD = .28); 3) Age over 41 years old and experience working in this hospital longer than 10 years had a positive correlation with risk management in this hospital (r = .131 and .217,
respectively), Attitudes towards risk management was not related to risk management in Phutthamonthon Hospital at significant level of .05 (p >0.05). According to the study finding, nurses with age over 41 years old and working experience in this hospital longer than 10 years should be responsible for risk management planning, and transferring
risk management knowledge and procedures for the organization.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย