การเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดทางการพยาบาลผู้ใหญ่ โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ENHANCING THINKING PROCESS SKILLS IN ADULT NURSING USING PROBLEM-BASED LEARNING

Main Article Content

วิดาพร ทับทิมศรี
องอาจ นัยพัฒน์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
     วิธีการเรียนรู้ที่นิยมและถูกใช้กันอย่างกว้างขวางในการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์ คือการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เนื่องจากเป็นรูปแบบการสอนที่ ท????ำให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา และคิดอย่างสร้างสรรค์การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดทางการพยาบาลผู้ใหญ่โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก วัดโดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบทักษะกระบวนการคิดทางการพยาบาลผู้ใหญ่และเจตคติของนักศึกษาก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจง คือนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 ที่ได้ทำแบบทดสอบทักษะกระบวนการคิดทางการพยาบาลผู้ใหญ่และเลือกผู้สอบที่มีระดับความสามารถ(Ɵ) ต่ำที่สุดขึ้นมาจำนวน 30 คนมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) โจทย์ปัญหา ทางการพยาบาลผู้ใหญ่ จำนวน 4 โจทย์ 2) แบบทดสอบทักษะกระบวนการคิดทางการพยาบาลผู้ใหญ่ และ 3) แบบวัด เจตคติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนทักษะกระบวนการคิด ทางการพยาบาลผู้ใหญ่และเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักระหว่างก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ปัญหา เป็นหลักด้วยการใช้สถิติการทดสอบที (Paired t-test)
ผลการวิจัยพบว่า
     1. คะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบทักษะกระบวนการคิดทางการพยาบาลผู้ใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง หลังได้รับการเสริมสร้าง ทักษะกระบวนการคิดทางการพยาบาลผู้ใหญ่ โดยใช้ปัญหาเป็นหลักสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
     2. กลุ่มตัวอย่างมีเจตคติหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Abstract

       One of the learning approaches that is well-known and used widely in nursing education is problem-based learning (PBL) since it helps the learner generates analytical thinking, problem-solving, and creative thinking skill. This research aimed to enhance thinking process skills in adult nursing course using problem-based learning by comparing thinking process skill and attitude towards problem-based learning between at baseline and after the PBL sessions. The purposive sampling was used to select 30 fourth year nursing students with the lowest scores for the test of thinking process skills in adult nursing to receive the problem-based learning sessions. The instruments used in this study were:
1) Four adult nursing scenarios, 2) The test of thinking process skills in adult nursing, and 3) Attitude towards problem- based learning. The data were analyzed by using paired t-test
       The results of the study were as follows 1. The thinking process skills in adult nursing of the fourth year nursing students after the PBL sessions was higher than at baseline with statistical significance at .01 2. The attitudes towards PBL of the fourth year nursing students after the PBL sessions were higher than at baseline with statistical significance at .01.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย