ความรู้และพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ KNOWLEDGE AND BEHAVIOR OF APPLYING PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY IN LIVING OF NURSING STUDENTS

Authors

  • เจียมใจ ศรีชัยรัตนกูล
  • ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์
  • เกษร สุวิทยะศิริ

Keywords:

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ความรู้และพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต, นักศึกษาพยาบาลศาสตร์, philosophy of sufficiency economy, knowledge and behaviors for application in life, nursing student

Abstract

บทคัดย่อ

          งานวิจัยเชิงพรรณนาเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความรู้และพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ และพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปี 1 และ 4 และ 3) ศึกษาปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรทั้งหมด ประกอบด้วย นักศึกษาพยาบาลศาสตร์  ชั้นปี 1 และ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จำนวน 290 คน โดยใช้แบบทดสอบความรู้และแบบประเมินพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.78 และ 0.81 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที (Independent t-test) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

          ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 และ 4 มีความรู้เกี่ยวกับปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับสูง (M = 17.66, SD = 1.49; M = 17.81, SD = 1.44  ตามลำดับ) และมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับปานกลาง (M = 126.84, SD = 10.55; M = 133.26, SD = 10.10  ตามลำดับ)  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรู้ และพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปี 1 และ 4 ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ยังพบว่า การมีเงินออมสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .001) จากผลการศึกษามีข้อเสนอแนะว่า วิทยาลัยฯ ควรมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อให้สามารถนำหลักการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความต่อเนื่องมากขึ้น

Abstract

          The purposes of this description study were: 1) to study levels of knowledge and behaviors in using philosophy of sufficiency economy for application in life of nursing students; 2) to compare knowledge and behaviors in using philosophy of sufficiency economy for application in life between 1st year and 4th year nursing study; and 3) to examine predictors in using philosophy of sufficiency economy for application in life of nursing students. The sample consisted of 290 nursing students. The instruments included knowledge and behaviors for application in using philosophy of sufficiency economy questionnaires. Reliabilities of these instruments were 0.78 and 0.81, respectively. Statistic was used including frequency, percent, mean, standard deviation, Independent t-test, and Regression.

          The results show that the most of 1st and 4th nursing students had knowledge related to philosophy of sufficiency economy in high level (M = 17.66, SD = 1.49; M = 17.81, SD = 1.44, respectively) and most of them also had mean scores of behaviors in using philosophy of sufficiency economy in moderate level (M = 126.84, SD = 10.55; M = 133.26, SD = 10.10, respectively). There was no significant difference of knowledge and behaviors in using philosophy of sufficiency economy for application in life between 1st and 4th nursing students. In addition, money saving was the predictor of behavior in using philosophy of sufficiency economy for application in life of nursing students p < .001). The results suggest that nursing college should provide and support activities to promote nursing students using ilosophy of sufficiency economy for application in life. 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2016-09-01

How to Cite

1.
ศรีชัยรัตนกูล เ, ติรไพรวงศ์ ย, สุวิทยะศิริ เ. ความรู้และพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ KNOWLEDGE AND BEHAVIOR OF APPLYING PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY IN LIVING OF NURSING STUDENTS. JHNR [Internet]. 2016 Sep. 1 [cited 2022 Oct. 4];32(3). Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/87429

Issue

Section

Research articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>