การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และการทำแท้ง: แนวทางป้องกันสำหรับวัยรุ่น UNWANTED PREGNANCY AND ABORTION: PREVENTIVE GUILELINES FOR ADOLESCENTS

Main Article Content

ปวีณภัทร นิธิตันติวัฒน์
ขวัญใจ เพทายประกายเพชร

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

     การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และการทำแท้งยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญสำหรับวัยรุ่นไทย ในปัจจุบันวัยรุ่นมีทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการอยู่ก่อนแต่งเป็นเรื่องปกติ อีกทั้งไม่ให้ความสนใจในเรื่องการคุมกำเนิดอย่างจริงจัง ผู้ปกครองไม่มีเวลาสอนเรื่องเพศศึกษาให้กับบุตร จากสภาพสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้วัยรุ่นมีค่านิยมทางเพศสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไป แนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และการทำแท้ง จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและสังคม ควรมีบทบาทในการกำกับดูแลควบคุมสื่อต่างๆ ไม่ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ยั่วยุอารมณ์ทางเพศที่ไม่เหมาะสม

Abstract

     Unwanted pregnancy and abortion has become critical problem for Thai adolescents. Nowadays adolescent’s attitude about having sex before the age of 15 and before married is normal. They do not use contraception. Their families are unavailable to educate them about sexual. Rapid change of Thai society and culture may also change their value. To prevent unwanted pregnancy and abortion in adolescents, we need cooperation from all parties: family, school, and society, to help control the sexual provocative medias not to publish unsuitable.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ