ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง FACTORS RELATED TO NEED OF CAREGIVERS IN STROKE PATIENTS

Main Article Content

สุนีย์รัตน์ บุญศิลป์
กุลธิดา พานิชกุล

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยายมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระหว่างอยู่ที่บ้าน จำนวน 144 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามเกณฑ์ เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแล 2) แบบประเมินความเครียด 3) แบบประเมินการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย 4) แบบประเมินสัมพันธภาพในครอบครัว และ 5) แบบสอบถามความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและหาค่าความเที่ยงของแบบสอบถามโดยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคได้ .95, .94, .69 และ .91 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย สถิติเชิงวิเคราะห์ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการทดสอบไคสแควร์

     ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยรวมอยู่ในระดับมาก (M = 3.38, S.D.= .33) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความต้องการด้านข้อมูลการดูแลผู้ป่วยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (M = 3.66, S.D.= .36) รองลงมาคือ ด้านการเสริมสร้างพลังทางจิตวิญญาณ (M = 3.49, S.D.= .40) และด้านการพักผ่อน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (M = 3.11, S.D.= .48) อาชีพและระยะเวลาในการดูแลผู้ป่วยมีความสัมพันธ์กับความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 (χ2 = 43.30, p-value < .001, r = .232, p-value = .005 ตามลำดับ) ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยมีความสัมพันธ์ทางลบกับความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = -.251, p-value = .002) ส่วนความเครียดของผู้ดูแลและสัมพันธภาพในครอบครัว ไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

Abstract

     The purposes of this descriptive research were to describe need of caregivers and to explore the factors related to need of caregivers in stroke patient. Subjects consisted of 144 caregivers who were purposively selected. The data collecting instrument included questionnaire on demographic data, stress of caregivers, the activities of daily living (Barthel ADL Index), family relationship, and need of caregivers in stroke patients. The questionnaires were tested for content validity and the reliability by Cronbach’ s alpha coefficient were .95, .94, .69 and .91 respectively. Data were analyzed using percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient and Chi-square test with the significant at the .05 level. Results revealed that overall needs of caregivers in stroke patients were at high level (M = 3.38, S.D.= .33). Moreover, need of caregivers in separately dimensions showed that information needs how to taking care of patients had the highest mean scores (M = 3.66, S.D.= .36) and enhancing spiritual needs (M = 3.49, S.D.= .40) consecutively. Whereas, relaxation needs had the lowest mean scores (M = 3.11, S.D. = .48). Career and time for taking care stroke patient were significantly positive correlation with need of caregivers in stroke patients with level of significant at .05 (χ2 = 43.30, p-value <.01, r = .232, p-value = .005, respectively) the activities of daily living (Barthel ADL Index) were significantly negative correlation with need of caregivers in stroke patients with statistically level of .05 (r = - .251, p-value= .002), while stress of caregivers and family relationship no significantly correlation.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย