ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการของผู้ดูแลวัยสูงอายุที่ดูแลสมาชิกในครอบครัวที่ป่วยเป็นมะเร็ง FACTORS RELATED TO THE NEED OF ELDERLY CAREGIVERS IN CARING FOR FAMILY MEMBERS WITH CANCER

Main Article Content

ปพิชญาลักษณ์ ตันดี
สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์
ชมนาด สุ่มเงิน

บทคัดย่อ

 บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบหาความสัมพันธ์ (Correlation descriptive research) เพื่อศึกษาระดับความต้องการของผู้ดูแลวัยสูงอายุและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการของผู้ดูแลวัยสูงอายุที่ดูแลสมาชิกในครอบครัวที่ป่วยเป็นมะเร็ง ได้แก่ ระยะเวลาในการดูแล ความพร้อมของผู้ดูแลวัยสูงอายุ ภาระการดูแล และการสนับสนุนทางสังคม กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ดูแลวัยสูงอายุของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มารับบริการ ณ คลินิกเฉพาะโรคมะเร็ง โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ ขนาด 90 เตียง ในจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 120 ราย ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน

     ผลการวิจัย พบว่า ความต้องการของผู้ดูแลวัยสูงอายุที่ดูแลสมาชิกในครอบครัวที่ป่วยเป็นมะเร็ง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 2.95, SD = 1.15) สำหรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการของผู้ดูแลวัยสูงอายุที่ดูแลสมาชิกในครอบครัวที่ป่วยเป็นมะเร็ง พบว่าระยะเวลาในการดูแล และภาระการดูแล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความต้องการของผู้ดูแลวัยสูงอายุ (r = .21 และ .41, p <.01) ส่วนความพร้อมของผู้ดูแลมีสัมพันธ์ทางลบกับความต้องการของผู้ดูแล (r = -.42, p <.01) ในขณะที่การสนับสนุนทางสังคมไม่พบความสัมพันธ์กับความต้องการของผู้ดูแลวัยสูงอายุ ดังนั้น พยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพ ควรคำนึงถึงระยะเวลาในการดูแล ภาระการดูแล และความพร้อมของผู้ดูแล เพื่อให้การดูแลที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ดูแลวัยสูงอายุที่ดูแลสมาชิกในครอบครัวที่ป่วยเป็นมะเร็งได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

Abstract

     The purposes of this research were to study the level of need of elderly caregivers and factors correlated with the level of need of elderly caregivers who cared for elderly family members with cancer. The factors included duration of care, readiness of the elderly caregivers, burden of care, and social support. The 120 participants were selected by using simple random sampling from the elderly caregivers of cancer patients who received services at the Cancer Clinic of the 90- beds hospital in Chaiyaphum province. Pearson’s Product Moment correlation was employed to analyze the data.

     The result found that the elderly caregivers reported their need at a moderate level (M = 2.95, SD = 1.15). The duration of care and the burden of care showed significant positive correlation with the need of caring in the elderly caregivers who taking care of their family members suffering from cancer (r = .21 and .41, respectively, p < .01); whereas the readiness of elderly caregivers had negative correlation with the need of caring in the elderly caregivers.

Therefore, nurses and health care professionals should take duration of care, burden of care, and readiness of the elderly caregivers into account in order to better serve the need of the elderly caregivers who care for family members with cancer.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย