ความพร้อมของพยาบาลไทยในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน THE READINESS OF THAI NURSES TOWARDS THE ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

Main Article Content

ศรินทร์ทิพย์ ชวพันธุ์
พีรนุช ลาเซอร์
สิริรัตน์ จันทรมะโน
กาญจนา ธานะ

บทคัดย่อ

 บทคัดย่อ

     การวิจัยเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมส่วนความรู้และส่วนสมรรถนะในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทั่วไปในเขตภาคเหนือ จำนวน 495 คน สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามความพร้อม 2 ส่วน คือ ความรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และสมรรถนะในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .84 และ .96 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

     ผลการวิจัยพบว่า 1) พยาบาลร้อยละ 59.62 มีความรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดับน้อย และมีสมรรถนะในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดับปานกลาง (M = 3.03, SD = 0.50) 2) พยาบาลที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความรู้ไม่แตกต่างกัน แต่มีสมรรถนะแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ความรู้และสมรรถนะของพยาบาลไม่มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้น องค์กรพยาบาลควรเร่งพัฒนาความรู้และสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Abstract

     This descriptive research aimed to examine the readiness, knowledge and competency parts, of Thai nurses towards the ASEAN Economic Community (AEC). The sample was 495 Thai professional nurses working at hospitals located in the northern region of Thailand selected by multi-stage random sampling. The instrument was a questionnaire addressing readiness composed of two parts:

1) knowledge about AEC and 2) competency of Thai nurses towards the AEC. The reliabilities were 0.84 and 0.96, respectively. Data were analyzed by using descriptive statistics, one-way ANOVA, and Pearson’s Product Moment correlation coefficient.

     The results showed that: 1) the majority of nurses (59.62 %) had a low level of knowledge about the AEC and moderate level of competency towards the AEC (M = 3.03, SD = 0.50). 2) The nurses who had different levels of education did not differ on levels of knowledge, but they differ on competency with statistical significance at 0.01. 3) There was no relationship between the knowledge and competency. Therefore, it is recommended that knowledge and nursing competencies of Thai nurses should be urgently developed to get ready for effective working among the AEC.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย