การศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในภาคใต้ COMPONENTS OF HEALTH COUNSELING COMPETENCIES FOR PROFESSIONAL NURSES AT SUB-DISTRICT HEALTH PROMOTING HOSPITAL IN SOUTHERN THAILAND

Main Article Content

สิรภัทร โสตถิยาภัย
มณฑิรา จารุเพ็ง
คมเพชร ฉัตรศุภกุล
วิไลลักษณ์ ลังกา

บทคัดย่อ

 บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ โดยใช้แนวคิดสมรรถนะของสเปนเซอร์และสเปนเซอร์ เป็นกรอบแนวคิดหลัก ประชากร คือ พยาบาลวิชาชีพที่ทำงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของภาคใต้ มีจำนวน 1,306 คน ใช้กลุ่มตัวอย่าง 450 คน คัดเลือกโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มหลายขั้นตอน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของสมรรถนะการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ พบว่าโมเดลมีความเหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ประกอบด้วยสมรรถนะการให้คำปรึกษา 5 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านแรงจูงใจ 2) ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 3) ด้านแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง 4) ด้านความรู้และ 5) ด้านทักษะ (χ= 41.50, df = 29, χ2/df = 1.43, p = 0.06, GFI = 0.99, AGFI = 0.96, RMSEA = 0.03) ค่าเฉลี่ยของแบบวัดสมรรถนะทุกด้านอยู่ในระดับสูง ยกเว้นด้านความรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง จึงควรจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพให้กับพยาบาลวิชาชีพ

Abstract

The purpose of this study was to determine health counseling competency components of professional nurses based on Spencer & Spencer competency concept. The population was 1,306 nurses working at sub-district health promoting hospitals in southern Thailand. Of which, 450 nurses were recruited into the study by using the multi-stage cluster sampling method.

The results of confirmatory factor analysis of health counseling competency components demonstrated the fitted model of the empirical data. The health counseling competencies’ model can be categorized into five factors including: motive, trait, self-concept, knowledge, and skills (χ2= 41.50, df = 29, χ2/df = 1.43, p = 0.06, GFI = 0.99, AGFI = 0.96, RMSEA = 0.03). Mean scores of all competencies was at a high level except that of knowledge. It is recommended that training to improve knowledge related to health counseling should be provided for the professional nurses.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย