กรณีตัวอย่างกลยุทธ์การสอนเรื่องการควบคุมการบริโภคยาสูบสำหรับนักศึกษาพยาบาล EXEMPLARY TEACHING STRATEGIES TO CONTROL TOBACCO CONSUMPTION FOR NURSING STUDENTS

Main Article Content

รัตนาภรณ์ ศิริวัฒน์ชัยพร
นิภา ลิสุคนธ์
สมฤดี ศิลาพัชรนันท์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอกลยุทธ์การสอนนักศึกษาพยาบาล เรื่อง การควบคุมการบริโภคยาสูบ พร้อมกรณีตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนโดยการส่งเสริมการเรียนรูแบบร่วมมือและการจัดโครงการจิตอาสาภายใต้แนวคิดการควบคุมการบริโภคยาสูบ ผลการสะท้อนคิดจากนักศึกษาพบว่า การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทำให้ผู้เรียนสนุกในการเรียน มีการพัฒนาสัมพันธภาพกับเพื่อน มีเจตคติเชิงบวกในการเรียนรู้ นอกจากนี้ในการร่วมโครงการจิตอาสาทำให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือสังคมให้ปลอดบุหรี่

Abstract

Aim of this article is to present exemplary teaching strategies to control tobacco consumption in nursing students. Cooperative learning and project-based learning based on tobacco control concept were proposed as effective teaching strategies for tobacco control. Results from students’ reflection demonstrated that variety of teaching patterns contributed to enjoyable classes, friendship development, and positive attitudes toward learning. In addition, the project-based learning gave students to be proud of supporting tobacco-free society.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ