กิจกรรมนอกชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล EXTRACURRICULAR ACTIVITIES TO PROMOTE LEARNING ABOUT MULTICULTURAL CARE AMONG NURSING STUDENTS

Main Article Content

วรัญญา แสงพิทักษ์
อมรตา อาชาพิทักษ์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

นโยบายการเข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนของประเทศไทยโดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบริการด้านการแพทย์ (medical hub) ที่ได้รับการยอมรับในอาเซียน ดังนั้นการผลิตบุคลากรสุขภาพเพื่อตอบสนองนโยบายนี้ จึงจำเป็นต้องเตรียมบุคลากรทีตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยมีทักษะด้านการดูแลต่างวัฒนธรรม (multicultural care) บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอวิธการจัดกิจกรรมนอกชันเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พหุวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล โดยใช้กรณีศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ กิจกรรมกลุ่มการเรียนรู้ที่หลากหลายมีฐานมาจากกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ประกอบด้วย 1) กระบวนการสุนทรียสนทนา (dialogue) ที่มี 4 ขั้นตอน คือ การฟังอย่างลึกซึ้ง การฟังด้วยความเคารพในความคิดเห็น การห้อยแขวนการตัดสิน และการสะท้อนความรู้สึกที่เป็นจริง ณ ปัจจุบัน 2) กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ (systematic thinking) 3) กระบวนการเรียนรู้เป็นทีม และ 4) กระบวนการถอดบทเรียน (lesson learned) ผลของการถอดบทเรียน โดยการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาล พบว่านักศึกษามีความเข้าใจ ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล อันเป็นทักษะสำคัญของการดูแลต่างวัฒนธรรม ดังนั้นตัวอย่างการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนนี้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาทักษะการดูแลต่างวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลต่อไป

 

Abstract

The Thai government policy of being a member of ASEAN Economics Community, with the goal of Thailand as a medical hub of ASEAN, is established. Therefore, producing health personnel to meet this policy needs to prepare the personnel with high cross- cultural care skills among a multicultural society. This article aimed to present exemplary extra-curriculum activities to enhance a skill of multicultural care in nursing students of Boromarajonani College of Nursing Bangkok. The various extra-curriculum activities based on integrated learning process consisted of 1) a dialogue with four steps including deep listening, respect listening, suspended judgment, and reflection; 2) a systematic thinking process; 3) a team learning process; and 4) a lesson learned. Reflection from the lesson learned process demonstrated that the students have learned to understand and accept individual difference which is a core element of multi-cultural care skills. Therefore, these exemplary outside-classroom activities can be applied to develop cross- cultural care skills in nursing students.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ