ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการตนเองในการควบคุมระดับน้ำตาล ในเลือดของผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ FACTORS RELATED TO SELF-MANAGEMENT FOR CONTROLLING PLASMA GLUCOSE IN UNCONTROLLED DIABETES ELDERLY

Authors

  • สุจิตรา บุญประสิทธิ์
  • สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์
  • ชมนาด สุ่มเงิน

Keywords:

ผู้สูงอายุโรคเบาหวาน, การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด, การจัดการตนเอง, diabetes elderly, plasma glucose controlling, self-management

Abstract

บทคัดย่อ

    การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญโดยเฉพาะในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน ซึ่งงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการตนเองในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการตนเองในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ ได้แก่ ความรู้ในการดูแลตนเอง ดัชนีมวลกาย การรับรูสมรรถนะแห่งตน และการสนับสนุนทางสังคม กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ ที่มารับการรักษา ณ แผนกผู้ป่วยนอก คลินิกเฉพาะโรคเบาหวาน โรงพยาบาลไชโย จำนวน 100 ราย ได้มาจากการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามความรูในการดูแลตนเอง แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะแห่งตน แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม และแบบสอบถามการจัดการตนเองในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ .88, .92, .94 และ .95 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

    ผลการวิจัยพบว่า ผู้สงอายุโรคเบาหวานทีควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ มีการจัดการตนเองในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในระดับสูง (Mean= 70.10, SD = 12.44) การรับรู้สมรรถนะแห่งตน ความรู้ในการดูแลตนเอง และการสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการตนเองในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ ในระดับปานกลาง (r= .65, .36, .30 ตามลำดับ) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากผลการศึกษามีข้อเสนอแนะว่า พยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพควรส่งเสริมการจัดการตนเองในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ โดยเน้นให้ผู้สูงอายุโรคเบาหวานมีการรับรู้สมรรถนะแห่งตน เพื่อส่งเสริมความรู้ในการดูแลตนเอง และการสนับสนุน ทางสังคม ซึ่งจะส่งผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

 Abstract

    Controlling plasma glucose should be a major concern especially in older patients with diabetes. The purposes of this research were to study: (1) self-management for the plasma glucose control in uncontrolled diabetes elderly (2) relationships with related factors including, body mass index, self-care knowledge, perceived self-efficacy and social support. The simple random sampling technique was used to recruit 100 elderly people with uncontrolled diabetes disease who had visited a diabetes clinic. The self-care knowledge questionnaire, perceived self-efficacy questionnaire, social support questionnaire and self-management in elderly patients’ diabetes disease questionnaire were used for data collection. The reliability coefficients of these scale were .88, .92, .94 and .95 respectively. Descriptive statistic and Pearson’s product moment correlation were employed to analyze the data.

    The results indicated that the uncontrolled diabetes in the elderly had high levels of self-management (Mean= 70.10,SD= 12.44) The perceived self-efficacy, self-care knowledge, and social support were significant positive correlation with self-management for the plasma glucose controlling in uncontrolled diabetes elderly at moderate levels (r= .65, .36, .30) respectively. According to the study finding, nurses and health care providers should promote self-management for controlling plasma glucose in the uncontrolled diabetes elderly by enhancing their perceived self-efficacy, self-care knowledge and social support.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2016-01-02

How to Cite

1.
บุญประสิทธิ์ ส, โสมานุสรณ์ ส, สุ่มเงิน ช. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการตนเองในการควบคุมระดับน้ำตาล ในเลือดของผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ FACTORS RELATED TO SELF-MANAGEMENT FOR CONTROLLING PLASMA GLUCOSE IN UNCONTROLLED DIABETES ELDERLY. JHNR [Internet]. 2016 Jan. 2 [cited 2022 Nov. 29];32(1). Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/64275

Issue

Section

Research articles