การประยุกต์การเรียนรู้แบบร่วมมือในวิาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล APPLICATION OF COOPERATIVE LEARNING IN THE NURSING ETHICS AND LAWS COURSE

Main Article Content

อรุณี เผื่อนด้วง
รัตนาภรณ์ ศิริวัฒน์ชัยพร

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอกลยุทธ์การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning)การสอนในรายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลซึ่งมีความยากในการทำความเข้าใจสาระและมีรายละเอียดซับซ้อน การสอนโดยจัดให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง พึ่งพาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน มีการอภิปรายร่วมกันในกลุ่มย่อย และนำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ในชั้นเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการฝึกทักษะ การคิด การทำงานร่วมกันทำให้ทุกคนมีความกระตือรือร้นในการสืบค้นข้อมูล อภิปรายสรุปประเด็นสำคัญและนำเสนอข้อมูลที่ได้ใจความสำคัญเกิดการเรียนรู้และความเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้น

Abstract

This article aimed to present cooperative learning strategy for teaching Nursing Ethics and Laws course, which has complicated and difficult to understand content. In the cooperative learning, students were arranged for self-study, sharing idea with friends, small group discussion, and in-class presentation. This learning method allowed the students to think comprehensively. Working as a team encouraged students to enthusiastically search information, discussion and conclusion for main ideas, and presentation what they leaned with better understanding.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ