การเรียนรู้โดยสถานการณ์เสมือนจริงทางพยาบาลศาสตร์ศึกษา SIMULATION BASED LEARNING FOR NURSING EDUCATION

Main Article Content

ดวงกมล หน่อแก้ว

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนทางพยาบาลศาสตร์ศึกษาให้ได้รับประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม และให้สอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพของยุคสมัย บทความนี้นำเสนอการออกแบบวิธีจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงที่ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ของคอล์บเป็นฐาน (Kolb’s Theory of Experiential Learning)แนวปฏิบัติการออกแบบกระบวนการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นเตรียมการขั้นดำเนินการ และขั้นประเมินผล ผู้สอนสามารถพัฒนาทักษะปฏิบัติการพยาบาลและทักษะที่ไม่ใช่ปฏิบัติการพยาบาลโดยตรงของผู้เรียนได้ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างปลอดภัย การเรียนรู้วิธีนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมก่อนปฏิบัติการพยาบาลกับผู้ป่วยจริง

 

Abstract

Simulation based learning is a learning technique for developing nursing students to achieve holistic care experience and to meet current health care needs. The objective of this article is to introduce a simulation teaching method based on Kolb’s Theory of Experiential Learning. Designing simulation highlights the participation of learners in every steps of learning process consisted of preparation, implementation, and evaluation. Facilitators can develop learners’ technical and non- technical skills in safe learning environment. The simulation based learning has been found to have many advantages that can prepare and improve nursing students’ competencies before providing care to real patients.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ