คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ

ผู้แต่ง

  • พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

คำสำคัญ:

คุณภาพชีวิต, มะเร็งศีรษะและคอ

บทคัดย่อ

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเป็นผลลัพธ์ที่สำคัญทางการรักษาพยาบาล ถึงแม้ว่าอุบัติการณ์ของการเป็นมะเร็งศีรษะและคอในประเทศไทยจะน้อย ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งชนิดนี้ต้องเผชิญกับปัญหาทั้งทางด้านร่างกาย การทำหน้าที่ จิตใจ และสังคม ซึ่งเป็นผลจากโรคมะเร็งและการรักษาในทุกระยะของโรค และหลังการรับการรักษายังส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตลดลง

Downloads

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ