ความรู้สึกต่อการปฏิบัติงานผิดพลาดบนตึกผู้ป่วยของ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Authors

  • อัญชลี ขันเงิน และคณะ นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลรมราชชนนี กรุงเทพ
  • ไขนภา แก้วจันทรา อาจารย์ที่ปรึกษา

Keywords:

ความรู้สึก, การปฏิบัติงานผิดพลาด, นักศึกษาพยาบาลศาสตร์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้สึกของนักศึกษาต่อการปฏิบัติการพยาบาลผิดพลาดบนตึกผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จำนวน 90 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างเป็นระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเรื่องความรู้สึกต่อการปฏิบัติงานผิดพลาดบนหอผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ส่วนใหญ่เคยปฏิบัติการพยาบาลผิดพลาดจำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33 ลักษณะของความผิดพลาดส่วนใหญ่เป็นการให้ข้อมูล การให้ความรู้ จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 21.11 และการปฏิบัติการพยาบาลผิดพลาดส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึก คือ รู้สึกผิด จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 24.56 รองลงมาส่งผลต่อความคิด คือ อยากแก้ไข /เริ่มใหม่ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 และคิดว่ายังไม่พร้อมจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 สุดท้ายคือ ส่งผลต่อการกระทำคือ ไม่กล้าทำอีก จำนวน 3 คน คิดเป็น ร้อยละ 5.26

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
ขันเงิน และคณะ อ, แก้วจันทรา ไ. ความรู้สึกต่อการปฏิบัติงานผิดพลาดบนตึกผู้ป่วยของ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. JHNR [Internet]. 2013 Jan. 8 [cited 2022 Dec. 8];26(2). Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4776

Issue

Section

Research articles