การพัฒนาองค์กรตามการรับรู้ของบุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT AS PERCEIVED BY THE PERSONNEL OF PRACHOMKLAO COLLEGE OF NURSING, PHETCHABURI PROVINCE

Main Article Content

ปาณิสรา ส่งวัฒนายุทธ
อัจฉรา สุขสำราญ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรของบุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 95 คน เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของบุคลากร และแบบสำรวจการพัฒนาองค์กร ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2554) วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยสรุปได้ว่าการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับดี (Mean = 6.93, S.D. = 1.71) ด้านที่มีการรับรู้ดีที่สุด คือด้านทุนองค์กรอยู่ในระดับดี (Mean = 7.11, S.D. = 1.58) รองลงมาคือ ด้านทุนสารสนเทศ (Mean = 6.60, S.D. = 1.44) และด้านทุนมนุษย์อยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 6.32, S.D. = 1.77) ตามลำดับ สำหรับด้านทุนองค์กรมีความสำเร็จขององค์กรในด้านการสร้างสิ่งใหม่ และความเชื่อมโยงกันขององค์กรอยู่ในระดับดี ด้านทุนสารสนเทศมีฐานข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดี แต่ด้านทุนมนุษย์มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการบริหารทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับปานกลาง

 

   Abstract

     This survey study aimed to investigate perception about organization development of the personnel in Prachomklao College of Nursing, Phetchaburi Province, in the fiscal year 2014. The data were collected in the population of 95 personnel working at the Prachomklao College of Nursing, Phetchaburi province, during a fiscal year of 2014, by using the demographic data questionnaire and the organizational development survey developed by the Government System Development Committee (2011). Data were analyzed by using descriptive statistics

Majority of the personnel perceived overall organizational development at high level (Mean = 6.93, S.D. = 1.71). Among three aspects of the organizational development, organization capital and information technology capital was rated at a high level (Mean = 7.11, S.D. = 1.58; Mean = 6.60, S.D. = 1.44, respectively); while human capital was rated at a moderate level (Mean = 6.32, S.D. = 1.77). In term of organization capital, the personnel perceived at a high level that organization has been highly successful in organization creativity and organization connectivity. According to information technology capital, the personnel perceived an organizational database and computer at a high level. However, in the area of human capital, the personnel rated human development and human resource management at a moderate level.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย